دوره و شماره: دوره 37، 4 (Supplementary) - شماره پیاپی 72، اسفند 1396 
آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران

صفحه 507-514

10.22117/jesi.2018.115654.1139

امیر کیهانی؛ امیر حسین ظهیرنیا؛ جلیل نجاتی؛ احسان مظفری؛ عابدین ثقفی پور؛ علیرضا امیدی اسکویی