نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبامکتین Comparative toxicity of abamectin, cyromazine and spinosad against the leaf-miner fly, Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 125-133]
 • آزادشهر تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • آلفاآمیلاز مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • آنزیم‌های گوارشی پروتئاز تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

ا

 • اجتناب Resistance of 14 accessions/cultivars of Lycopersicon spp. to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and greenhouse [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • ایران Comparative toxicity of abamectin, cyromazine and spinosad against the leaf-miner fly, Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 125-133]
 • ارقام انگور بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]
 • اسپینوزاد Comparative toxicity of abamectin, cyromazine and spinosad against the leaf-miner fly, Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 125-133]

ب

 • باروری Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 109-124]
 • بید سیب‌زمینی پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • بقا Resistance of 14 accessions/cultivars of Lycopersicon spp. to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and greenhouse [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • بوم‏سامانه‏های باغی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]

پ

 • پارا متر‌های جدول زندگی ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • پارامترهای زیستی پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • پروتئاز مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • پسیل معمولی پسته بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]

ت

 • تخم‌ریزی Resistance of 14 accessions/cultivars of Lycopersicon spp. to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and greenhouse [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • ترجیح طعمه‌ای ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • ترکیبات ضد یخ ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • تغییر رفتار ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • تنوع زیستی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]

ج

 • جدول زندگی Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 109-124]
 • جدول زندگی دو جنس ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]

چ

 • چغندرقند Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 109-124]

خ

 • خطر شکارگری اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]

ر

 • رفتار رها شدن اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]

ز

 • زنبور تریکوگراما ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]

ژ

 • ژرم‌پلاسم سیب‌زمینی پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • ژن wsp ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]

س

 • سیرومازین Comparative toxicity of abamectin, cyromazine and spinosad against the leaf-miner fly, Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 125-133]

ش

 • شاخص‌های تغذیه مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • شته‌ی جالیز اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]
 • شته‌ی مومی کلم ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • شته‌ی مومی کلم ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • شکارگری ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]

غ

 • غرب ایران بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]

ف

 • فیلوژنی ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]

ک

 • کارایی بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • کرک‌های غده‌ای Resistance of 14 accessions/cultivars of Lycopersicon spp. to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and greenhouse [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • کرم غوزه‌ی پنبه تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • کرم گلوگاه انار مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • کنترل بیولوژیک ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • کنه‌ی نمدی مو بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]

گ

 • گوجه‌فرنگی Resistance of 14 accessions/cultivars of Lycopersicon spp. to two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and greenhouse [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]

ل

 • لیپاز مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • لوبیا چشم‌بلبلی تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

م

 • ماده‏زایی ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • مانیتول و گلیکوژن ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • مقاومت Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 109-124]
 • مقاومت بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]

ن

 • نخود تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]

و

 • واکنش تابعی بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • ویژگی‌های زیستی ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]