نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون مانتل سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • آستانه‌های دمایی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • آفت‌کش Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]
 • آفت‌کش گیاهی اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • آنتی‌بیوز مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • آنزیم های گوارشی Tachykinin stimulates α-amylase, protease and lipase activities in the midgut of the American cockroach, Periplaneta americana (Blattodea: Blattidae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 81-88]

ا

 • اثرات مادری The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • ایران Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • ایران A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • ایران First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 147-148]
 • ایران First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • ایران گزارش‌های جدید از خانواده‌های Geotrupidae و Scarabeidae برای فون ایران (Insecta, Coleoptera) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 259-277]
 • ایران شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 307-310]
 • ارقام مختلف گوجه‌فرنگی مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • ایلام First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 147-148]
 • انتوموبریومورفا A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]

ب

 • بالریشکداران First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 147-148]
 • بویایی سنج دوشاخه شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]

پ

 • پادمان A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • پارازیتویید واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • پارامترهای زیستی مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • پاسخ بویایی پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • پودورومورفا A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • پوشش گیاهی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

ت

 • تاکسونومی Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • تاکیکینین Tachykinin stimulates α-amylase, protease and lipase activities in the midgut of the American cockroach, Periplaneta americana (Blattodea: Blattidae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 81-88]
 • تریپس پیاز سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • ترجیح میزبانی شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • تریکوگراما پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • تنوع زیستی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • تهران A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • توزیع مکانی ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]

ج

 • جابه‌جایی تعادل بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • جدول زندگی دوجنسی جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • جریان هوا پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • جیرفت اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]

خ

 • خیار واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • خسارت تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]

ر

 • راهبردهای اکولوژیک بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]

ز

 • زنبورهای کاغذساز اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]

س

 • سازگاری Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]
 • سازوکار آنتی‌زنوز سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • سرخرطومی برگ یونجه تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]

ش

 • شایستگی The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • شب‌پره آرد کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • شب‌پره مینوز گوجه فرنگی ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]
 • شبدر قرمز تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]
 • شپشک‌های گیاهی شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 307-310]
 • شته جالیز شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • شته سیاه باقلا شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • شته شاخک بریده شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • شکارگر جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • شکارگری پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]

ط

 • طولانی مدت بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]

ف

 • فارس Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • فرمولاسیون اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • فضای سبز تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • فون تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

ق

 • قارچ بیمارگر حشرات Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]

ک

 • کارایی نتاج The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • کشت مخلوط تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • کشمش کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • کنترل بیولوژیک جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • کنه جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • کنه تارتن دولکه‌ای مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • کنه قرمز مرکبات اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • کنه‌های میان استیگمایان تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

گ

 • گاز ازن کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • گزارش جدید First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • گزارش جدید اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • گزارش جدید گزارش‌‌های جدید از فون سوسک‌های خانواده Glaphyridae (Col. Scarabaeoidea) از ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 279-285]

م

 • مدیریت آفات بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • مدیریت آفات اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • مدل‌سازی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • مرگ‌ومیر کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • معده میانی Tachykinin stimulates α-amylase, protease and lipase activities in the midgut of the American cockroach, Periplaneta americana (Blattodea: Blattidae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 81-88]
 • مگس میوه First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • مهار زیستی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]

ن

 • ناپایداری بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • نانو‌کپسول اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • نرخ پارازیتیسم پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • نماتودهای بیمارگر حشرات Non-symbiotic association of Citrobacter freundii and Staphylococcus succinus with the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]

و

 • واکنش تابعی واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]

ه

 • هرمزگان Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]

ی

 • یونجه تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]