نویسنده = حسین لطفعلی‌زاده
چرخه زیستی کرم برگخوار قیچ، Hyles zygophylli و شناسایی انگل واره های آن در منطقه ارومیه

دوره 40، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 403-418

10.22117/jesi.2021.353263.1405

یونس کریمپور؛ کیخسرو امامی؛ حسین لطفعلی‌زاده


گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 367-381

10.22117/jesi.2019.123978.1275

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران

دوره 37، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 283-284

عباس محمدی خرم ‌آبادی؛ علیرضا پور حاجی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ماتیاس ریدل


نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن

دوره 35، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-91

شبنم جعفری؛ محمدحسن کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای

دوره 34، شماره 4، دی 1393، صفحه 53-67

سمیه میرزامحمدزاده؛ شهزاد ایرانی‌ پور؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ محمد جعفرلو