نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]
 • احمدی، مهرداد پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • استوان، هادی گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • استوان، هادی معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 99-100]
 • اعتباری، کیوان کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • افشاری، علی پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • اکبرپور، عباس گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]
 • اکرمی، محمدعلی معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]

ب

 • بیات اسدی، هوشنگ پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]

پ

 • پاکیاری، هاجر معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 99-100]

ج

 • جلالی سندی، جلال کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]

ح

 • حبیبی، جلال الدین بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • حیدری، سعید تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • حسامی، شهرام گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 93-94]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • خرازی پاکدل، عزیز ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]

ر

 • رضایی، ولی اله شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • رضایی، ولی اله برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • رفعتی فرد، مهیار پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]
 • رهبری زاده، فاطمه کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]

س

 • سید ابراهیمی، سلمی گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 93-94]
 • سلیمان‌جاهی، حوریه کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]

ش

 • شجاعی، محمود گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • شجاعی، محمود گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • شیشه بر، پرویز پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • صباحی، قدرت اله تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]
 • صبوری، علیرضا معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • صحراگرد، احد پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]

ط

 • طالبی، خلیل تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]
 • طالبی، علی اصغر شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • طالبی، علی اصغر برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]

ف

 • فتحی‌پور، یعقوب پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • فتحی‌پور، یعقوب تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • فتحی‌پور، یعقوب شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • فتحی‌پور، یعقوب برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • فلاح زاده، مجید گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • فلاح‌زاده، مجید گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]

ق

 • قدیری راد، سعید گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]

ک

 • کریم‌پور، یونس گزارش زنبور (Gregopimpla malacosomae (Hym.: Ichneumonidae، پارازیتوئید شب‌پره‌ی ( Malacosoma castrense (Lep.: Lasiocampidae، از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 97-99]
 • کمالی، کریم پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • کمالی، کریم معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • کمالی، کریم گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • کمالی، کریم گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • کمالی، کریم معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 99-100]
 • کمانگر، صلاح الدین بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • کوثری، علی اصغر ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]

ل

 • لطفعلی زاده، حسینعلی نخستین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده‌ی (Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 95-96]

م

 • متین‌دوست، لیلا کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • محرمی‌پور، سعید شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • محرمی‌پور، سعید برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • معتمدی نیا، بهنام گزارش گونه‌ی (Allobaccha sapphirina (Dip.: Syrphidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 91-92]
 • مهرور، علی نخستین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده‌ی (Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 95-96]

و

 • وات، نایجل گزارش گونه‌ی (Allobaccha sapphirina (Dip.: Syrphidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 91-92]

ه

 • هورسمن، کلاوس گزارش زنبور (Gregopimpla malacosomae (Hym.: Ichneumonidae، پارازیتوئید شب‌پره‌ی ( Malacosoma castrense (Lep.: Lasiocampidae، از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 97-99]

ی

 • یفرمووا، زویا گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 93-94]