نمایه نویسندگان

آ

 • آل عصفور، مریم اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • آل عصفور، مریم پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 83-83]
 • احتشامی، فاطمه اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 95-97]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • اکرمی، محمدعلی نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 81-82]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 79-80]
 • اللهیاری، حسین اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]

ب

 • بحیرایی، فرشته تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • براد، گوین تصحیح "گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae از ایران" [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 91-92]
 • بلالی مشکور، الهام ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]

پ

 • پژمان، حسین تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

ت

 • تقدسی، محمدولی بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • تیموری، غلامحسین نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 81-82]

ج

 • جاپوشویلی، جورج گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • جعفری، شهریار تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • جلالی، محمدامین نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • جلالی، مرضیه جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • جلالی سندی، جلال اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • جمال، مهدی کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • جوادی امامزاده، پیمان گزارش آفت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،‌ (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae، ‌از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 87-88]

چ

 • چراغیان، احمد گزارش آفت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،‌ (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae، ‌از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 87-88]

ح

 • حاجی‌اسمعیلیان، ابوالفضل اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 83-83]
 • حبیب‌پور، بهزاد جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • حجازی، میرجلیل سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]
 • حداد ایرانی نژاد، کریم گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 79-80]
 • حسامی، شهرام گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • حسینی، رضا تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • حسن‌پور، مهدی اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]

د

 • دریانی‌زاده، نازنین گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 95-97]

ر

 • رضایی مراداعلی، محمد زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • رون، سلطان گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]

ز

 • زیبایی، آرش تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • زندی، مژگان کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]

س

 • سید ابراهیمی، سلمی گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • سرخابی عبدالملکی، سحر تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • سعیدی، مهدیه بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]

ش

 • شیرازی، جلال زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • شیشه‌بر، پرویز بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • شیشه‌بر، پرویز تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • شکورزاده، مینا اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]

ص

 • صبوری، علیرضا گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • صحراگرد، احد تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • صدقی، علی گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • صفرعلیزاده، محمدحسین زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • صفوی، سید علی زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]

ط

 • طالبی جهرمی، خلیل تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]

ع

 • عادلی، محسن تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • عالیچی، محمود اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • عبدی، عارفه شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • علی‌خانی، محمود یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 55-58]

غ

 • غریبی، داریوش جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]

ف

 • فتحی، سید علی اصغر ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • فتحی، سید علی اصفر شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • فتحی‌پور، یعقوب تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • فروزان، مریم زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • فکرت، لیدا بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز،(Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 59-67]
 • فکرت، لیدا پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]

ق

 • قدمیاری، محمد تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • قدمیاری، محمد تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]

ک

 • کجباف والا، غلامرضا تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • کچیلی، فرحان تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • کریمی، جواد اولین گزارش شته‌ی (Cinara pini (Hem.: Lachnidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 93-94]
 • کریمپور، یونس زیست‌شناسی مگس گال‌زای جوانه نی Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) در منطقه‌ی ارومیه، ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 11-24]
 • کریم‌زاده اصفهانی، جواد تصحیح "گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae از ایران" [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 91-92]
 • کلیایی، رئوف بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]

گ

 • گلی‌زاده، علی اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • گل‌محمدی، غلامرضا اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • گل‌محمدی، غلامرضا سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]

م

 • محرمی‌پور، سعید کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • محرمی‌پور، سعید بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • محمدپور، کاظم بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • محمودی، مجید تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • میرزایی، مصطفی گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 79-80]
 • مروج، غلامحسین اولین گزارش شته‌ی (Cinara pini (Hem.: Lachnidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 93-94]
 • مصدق، محمدسعید بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • مصدق، محمدسعید تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • معماری‌زاده، نرگس تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • مفیدی نیستانک، محسن اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 83-83]
 • مقبلی قرایی، امین نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • مقدم، معصومه یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 55-58]
 • ممرآبادی، مجتبی بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز،(Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 59-67]

ن

 • ناصری، بهرام شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • ناظر کاخکی، سیّد حسین بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • ناظمی، امیرحسین اولین گزارش شته‌ی (Cinara pini (Hem.: Lachnidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 93-94]
 • نگهبان، مریم کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • نوری قنبلانی، قدیر ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]

و

 • والی‌زاده، بیتا اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]

ه

 • هدی، حسن تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]