نویسنده = عاشوری، احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 469-477

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی


2. یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae)

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-26

حسین کیشانی فراهانی؛ یاسمن مقدسی؛ پوریا آبرون؛ احمد عاشوری