دوره و شماره: دوره 3، 1,2، اسفند 1354 
فهرستی از حشرات استان فارس

صفحه 101-102

ه. میرزایانس؛ ع. هاشمی؛ هوشنگ برومند؛ م. زعیری؛ غ. رجبی