دوره و شماره: دوره 3، 1,2، زمستان 1354 
16. فهرستی از حشرات استان فارس

صفحه 101-102

ه. میرزایانس؛ ع. هاشمی؛ ه. برومند؛ م. زعیری؛ غ. رجبی