دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 84، اسفند 1399، صفحه 339-436 (زمستان 1399) 
تعیین سطح زیان اقتصادی کرم میوه خوار Batrachedra amydraula (Lepidoptera: Batrachedridae) روی میوه شش رقم تجاری نخل خرما در ایران

صفحه 371-387

10.22117/jesi.2021.342177.1367

مسعود لطیفیان؛ عبدالنبی باقری؛ مجید امانی؛ مهدی ناصری؛ ابراهیم سابکی؛ رحیم خادمی؛ هادی زهدی