دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 83، پاییز 1399، صفحه 237-338