نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمیتراز Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • آنتیبیوز بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • آنتیزنوز بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]

ا

 • اثرات کشندگی و زیرکشندگی بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • اجزای مقاومت بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • ایران Functional response of Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinellidae) to different densities of Eutetranychus orientalis (Acari: Tetranychidae) in laboratory [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 29-40]
 • ایران Characterization of Xenorhabdus (γ-Proteobacteria) strains associated bacteria with the Steinernema (Nematoda: Steinernematidae) isolates from Iran [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 57-69]
 • ایران ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • ایران بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • ایران A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 67-100]
 • ارقام گندم بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • ایمیداکلوپرید ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]

ب

 • باروری ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • بالتوری سبز بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • بلوط بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • به دام افتادن Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 15-27]
 • بوپروفزین Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]

پ

 • پارامترهای جدول زندگی Life history traits of melon ladybeetle, Epilachna chrysomelina (Col.: Coccinellidae), on four host plant species [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 17-27]
 • پارامترهای جدول زندگی Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • پایری‌پروکسی‌فن Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]
 • پالپهای آروارهی پایین و لب پایین Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • پریکاسن Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • پروپارژیت Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • پرورش در ظروف Life history and larval performance of the Joker butterfly, Byblia ilithyia (Lep.: Nymphalidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 71-85]

ت

 • تیامتوکسام ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • تحمل بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • تحمل سرما بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • تریپس پیاز واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • ترکیبات ضد یخ تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • ترکیبات ضد یخ اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • تری‌هالوز تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • تعیین مشخصات Characterization of Xenorhabdus (γ-Proteobacteria) strains associated bacteria with the Steinernema (Nematoda: Steinernematidae) isolates from Iran [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 57-69]
 • تنوع بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • توزیع فضایی نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]

خ

 • خرما ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]

د

 • دیاپوز اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • دماهای ثابت The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • دینوتفوران ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • دورهی نشو و نما Life history and larval performance of the Joker butterfly, Byblia ilithyia (Lep.: Nymphalidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 71-85]

ر

 • رفتار دفاعی هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • روش IOBC Effects of amitraz, buprofezin and propargite on some fitness parameters of the parasitoid Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae), using life table and IOBC methods [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]

ز

 • زیستسنجی ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • زیستشناسی Life history traits of melon ladybeetle, Epilachna chrysomelina (Col.: Coccinellidae), on four host plant species [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 17-27]
 • زیست‌شناسی ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • زمستان‌گذرانی اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • زنبور گال‌زا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]

س

 • سازگاری Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]
 • سیبزمینی بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • سرماسختی تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • سیستم حسی Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • سطح جستجوشده Area dependent searching efficiency of Scymnus syriacus (Col.: Coccinellidae) feeding on Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • سفیدبالک گلخانه ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • سمشناسی دموگرافیک بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • سوسک برگ‌خوار نارون اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • سوسک کلرادوی سیبزمینی بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]

ش

 • شاخص بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • شاخصهای مصرف غذا Life history and larval performance of the Joker butterfly, Byblia ilithyia (Lep.: Nymphalidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 71-85]
 • شاخک Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • شته‌ی مومی کلم بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]

ص

 • صحنهی آزمایش Area dependent searching efficiency of Scymnus syriacus (Col.: Coccinellidae) feeding on Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

ف

 • فیپرونیل Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]
 • فرمون هشدار دهنده هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • فون A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 67-100]

ق

 • قدرت جستجو Area dependent searching efficiency of Scymnus syriacus (Col.: Coccinellidae) feeding on Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

ک

 • کدوئیان Life history traits of melon ladybeetle, Epilachna chrysomelina (Col.: Coccinellidae), on four host plant species [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 17-27]
 • کرم برگ‌خوار چغندر تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • کلیدی: سوسک برگخوار سیبزمینی Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • کنه‌ی تارتن دولکه‌ای Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 15-27]

گ

 • گیرندههای حسی Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]
 • گزارش جدید A contribution to the knowledge of family Chalcididae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Iran [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 67-100]
 • گندم نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]
 • گوجه‌فرنگی Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 15-27]

م

 • مایواینوزیتول اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • مدیریت آفات ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • مراحل نابالغ Life history and larval performance of the Joker butterfly, Byblia ilithyia (Lep.: Nymphalidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 71-85]
 • مرگ و میر Entrapment of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata: Tetranychidae), by type IV glandular trichomes of Lycopersicon species [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 15-27]
 • مصرف طعمه The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • مقاومت بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • مقاومت بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • مهارکنندهی هورمون جوانی Effects of precocene I and II on the sensory system of antennae and mouthparts of Colorado potato beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 41-56]

ن

 • نقطه‌ی انجماد بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • نمونه‌برداری دنباله‌ای نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]

و

 • واکنش تابعی Functional response of Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinellidae) to different densities of Eutetranychus orientalis (Acari: Tetranychidae) in laboratory [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 29-40]
 • واکنش تابعی Area dependent searching efficiency of Scymnus syriacus (Col.: Coccinellidae) feeding on Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • واکنش تابعی The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 39-52]
 • واکنش تجمعی واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]

ه

 • هزینه‌های زیستی هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • هگزافلومورون Compatibility of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana with the insecticides fipronil, pyriproxyfen and hexaflumuron [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 29-37]