نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفت‌کش‌های کم‌خطر تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • آنزیم‌های گوارشی تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]

ا

 • اثرات زیرکشندگی اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • اثرات زیرکشنده سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]
 • اثر حشره‌کشی Effect of particle size of two Iranian diatomaceous earth deposits and a commercial product on Sitophilus granarius (Col.: Dryophthoridae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 9-17]
 • ایران A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 19-31]
 • ایران A geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistan [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 59-71]
 • ایران جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • ایران یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 55-58]
 • ارتفاع بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • ارقام گندم شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • ارومیه زیست‌شناسی مگس گال‌زای جوانه نی Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) در منطقه‌ی ارومیه، ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 11-24]
 • اسانس گیاهی کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • الگوی توزیع فضایی تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • ایمیداکلوپرید سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]
 • اندازه‌ی ذره Effect of particle size of two Iranian diatomaceous earth deposits and a commercial product on Sitophilus granarius (Col.: Dryophthoridae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 9-17]
 • اندوسولفان سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]
 • ایندوکساکارب سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]

ب

 • باروری بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • باکتری‌ها جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز،(Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 59-67]
 • بویایی‎سنج نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]

پ

 • پارامترهای رشد جمعیت اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • پاکستان A geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistan [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 59-71]
 • پیری‌پروکسی‌فن اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • پروتئین تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • پسیل آسیایی مرکبات نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]

ت

 • تیامتوکسام اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • تخصیص انرژی سلولی تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • تراکم شکار Larval age-specific searching efficiency of Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae) preying on different densities of Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 33-43]
 • تراکم‌های مختلف Functional response of Serangium montazerii (Col.: Coccinellidae) to different densities of Dialeurodes citri (Hem.: Aleyrodidae): an open-patch approach [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • ترکیبات فرار القایی نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • ترکیبات فرار برگ‎های سبز نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • تعداد گونه ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • تغییرات آنزیمی و غیرآنزیمی اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • تغییرات جمعیت تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • تله‌ی زرد چسبند بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]

ج

 • جدول زندگی Life table parameters and digestive enzymes activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different tomato cultivars [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 45-58]
 • جدول زندگی پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]
 • جفت‌گیری بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • جهت بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]

ح

 • حشره‌کش‌ها سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]

خ

 • خیار تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • خیار تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • خاک دیاتومه Effect of particle size of two Iranian diatomaceous earth deposits and a commercial product on Sitophilus granarius (Col.: Dryophthoridae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 9-17]
 • خرزهره پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]

د

 • دیاپوز بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • درخت خرما تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • دما پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]
 • دموگرافی زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • دینوتفوران اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • دوره‌های فعالیت بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]

ر

 • ریخت‌سنجی هندسی A geometric morphometric study of the geographic populations of Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Hem.: Liviidae), in Iran and Pakistan [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 59-71]
 • روغن معدنی تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

ز

 • زادآوری بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی مگس گال‌زای جوانه نی Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) در منطقه‌ی ارومیه، ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 11-24]
 • زمستان‌گذرانی بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • زنبور پارازیتویید تخم زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • زنجرک خرما تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]

س

 • سرخرطومی جالیز بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • سرخرطومی یونجه بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • سرما‌سختی بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • سلولز جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]

ش

 • شاخص‌های تغذیه کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • شبه‌هورمون جوانی اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • شکارگرها ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • شمال ایران Three new records of the genera Leiophron and Euphorus (Hym.: Braconidae: Euphorinae) from Iran [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 73-79]

ط

 • طعمه‌های مختلف تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]

ف

 • فراوانی گونه ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • فرمون جنسی بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • فعالیت آمیلولیتیک شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • فعالیت آنزیمی Life table parameters and digestive enzymes activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different tomato cultivars [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 45-58]
 • فعالیت پروتئولیتیک شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]

ق

 • قدرت جستجوی وابسته به سن Larval age-specific searching efficiency of Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae) preying on different densities of Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 33-43]

ک

 • کائولین تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی Life table parameters and digestive enzymes activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different tomato cultivars [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 45-58]
 • کلید شناسایی A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 19-31]

گ

 • گزارش جدید Three new records of the genera Leiophron and Euphorus (Hym.: Braconidae: Euphorinae) from Iran [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 73-79]
 • گزارش جدید A taxonomic study of the genus Phasia (Dip.: Tachinidae) in Iran, with two new records [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 19-31]
 • گلیکوژن تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • گندم ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • گندم Effect of particle size of two Iranian diatomaceous earth deposits and a commercial product on Sitophilus granarius (Col.: Dryophthoridae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 9-17]

ل

 • لیپید تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • لیگنین جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • لوبیا تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]

م

 • مرحله‌ی لاروی شکارگر Larval age-specific searching efficiency of Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae) preying on different densities of Aphis craccivora (Hem.: Aphididae) [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 33-43]
 • مرکبات نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • میزبان گیاهی Life table parameters and digestive enzymes activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different tomato cultivars [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 45-58]
 • مگس گال‌زای نی زیست‌شناسی مگس گال‌زای جوانه نی Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) در منطقه‌ی ارومیه، ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 11-24]
 • مگس میوه‌ی زیتون بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • موریانه جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]

ن

 • نانوکپسول کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • نقطه انجماد بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • نمو پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]

و

 • واکنش تابعی Functional response of Serangium montazerii (Col.: Coccinellidae) to different densities of Dialeurodes citri (Hem.: Aleyrodidae): an open-patch approach [دوره 33، شماره 2، 1392، صفحه 1-7]
 • واکنش تابعی تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • واکنش‌های تغذیه‌ای شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]