نمایه نویسندگان

آ

 • آل حسین، اصغر اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]
 • آل عصفور، مریم نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • ابراهیمی، سمیه گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • احمد، کازی شهنارا توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • ایرانی‌پور، شهزاد پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • اربابی، مسعود ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • ازبک، ایلکه نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ازپینار، علی نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ایزدی، حمزه تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • اسدی، قربانعلی اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • اسفندیاری، مهدی معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 27-28]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 29-30]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 1-2]
 • اکرمی، محمد علی نخستین گزارش کنه Eremobelba geographica (Acari: Oribatida: Eremobelbidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 99-101]
 • اوانز، گرگوری آلین گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]

ب

 • بابایی، محمد بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • باستان، سید رضا گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 27-28]
 • برزگر، سمیه گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]
 • بریمانی ورندی، حسن Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]
 • بشیری، الهام سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • بهمنش، مسلم گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 29-30]

ت

 • تقّدسی، محمّد‌ولی مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]

ج

 • جاسیلا، یجیو گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • جاسیلا، ریجیو اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • جامی الاحمدی، مجید اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • جریانی، رضا گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • جعفری، شهریان فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • جعفرلو، محمد پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • جلالی، محمدامین اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]
 • جلالی زند، علیرضا اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 19-20]
 • جلالی سندی، جلال سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • جلالی سندی، جلال کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • جهان، فاطمه گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • جهانگیری سی‌سخت، نفیسه اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]

ح

 • حاجی زاده، جلیل اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • حاجی زاده، جلیل اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • حاجی‌زاده، جلیل اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • حبیب‌پور، بهزاد اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]
 • حجازی، میرجلیل اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • حداد ایرانی‌نژاد، کریم گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 1-2]
 • حیدری، احمد ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • حسین، محمد علمگیر توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • حسینی، رضا اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • حسینی، رضا اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • حسین‌زاده، ساره تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • حسن شاهی، غلامحسین گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • حسن شاهی، غلامحسین اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • حسنوند، ایمان فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • حق، محمد عزیزل توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • حقانی، مصطفی ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]

خ

 • خادم پور، امیر گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • خردمند، کتایون گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]

د

 • دردایی، علی اصغر اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 93-94]

ر

 • راسخ، آرش گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • رمضانی، لیلا اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]
 • رونق، حامد جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]

ز

 • زیبایی، آرش کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • زیگلر، یواخیم مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • زمانی، عباسعلی گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • زمانی، عباسعلی گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]

س

 • سالاری، مسلم اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • سالاری گوغری، مسلم اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • سعیدی، مهدیه ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • سفیدکن، فاطمه ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • سلطانی قاسملو، وجیهه نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • سمیع، محمدامین تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • سمیع، محمد امین ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • سمیع، محمد امین جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]

ش

 • شاکرمی، جهانشیر فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • شاکرمی، ساناز ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • شیخ‌زاده، بتول اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • شریفی، حمیده ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • شیروانی فارسانی، نجمه گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • شیشه بر، پرویز گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]

ص

 • صادقی، رضا تأثیر گاز ازن روی شپشه برنج، Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)، و شپشه دندانه‌دار، Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)، در انبارهای خرما، گندم و برنج [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • صباحی، قدرت اله تغییرات جمعیت پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، روی درختان لیموترش منطقه بلوچستان [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 23-25]
 • صبح زاهدی، طاهره اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • صدارتیان، امین گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]

ط

 • طالبی، علی اصغر مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • طالبی، علی اصغر گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • طهماسبی، زهرا بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • طهماسبی، غلامحسین بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]

ع

 • عابدی، علی‌اکبر تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • عباسی، سعید گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • عباسی، سعید گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]
 • عباسی پور، حبیب گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • عباسی پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • عبدالهی، تندیس اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 19-20]
 • عراقیه فراهانی، فرناز تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • عصفوری، رحیم بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • عظیمی، رویا اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • عظیمی، محمود مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • علیم، محمد عبدل توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]

ف

 • فتاح، فائزه اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • فتحی، سید علی‌اصغر تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • فتحی‌پور، یعقوب تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • فکرت، لیدا گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • فلاح زاده، مجید اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]

ق

 • قدمیاری، محمد سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]

ک

 • کاظمی، شهروز فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • کریمی، جواد گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • کریم زاده، رقیه اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • کیهانیان، علی‌اکبر مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • کورشت شاهین، علی نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]

گ

 • گیلاسیان، ابراهیم مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]

ل

 • لطفعلی زاده، علی اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]
 • لطفعلی‌زاده، حسین اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]
 • لطفعلی‌زاده، حسین پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]

م

 • محرمی‌پور، سعید تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • محرمی‌پور، سعید ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • محرمی‌پور، سعید کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • محیسنی، عبدالامیر نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • محمدی خرم‎آبادی، عباس اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]
 • مدرس اول، مهدی گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • مرتضوی، شبنم نخستین گزارش کنه Eremobelba geographica (Acari: Oribatida: Eremobelbidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 99-101]
 • میرزایی، مصطفی گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 1-2]
 • میرزامحمدزاده، سمیه پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • مظفریان، فریبا اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 19-20]
 • معتمدی نیا، بهنام تغییرات جمعیت پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، روی درختان لیموترش منطقه بلوچستان [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 23-25]
 • مقبلی قرایی، امین اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • مقدم، معصومه معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]
 • مقدم، معصومه شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • مک‌فورد، ادوارد ل. گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • منیری، وحیدرضا اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 93-94]
 • منظری، شهاب مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • مودی، سعید اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]

ن

 • نامور، پیمان تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • ندود، الدریک گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • نصر اصفهانی، مهسا کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • نیکدل، مصطفی اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 93-94]
 • نوری قنبلانی، قدیر تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]

و

 • وفایی شوشتری، رضا Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]

ه

 • هوشیار، هنگامه Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]

ی

 • یارمند، حمید اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]