دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، اسفند 1388 
اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌ زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی


اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران

صفحه 117-118

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی؛ هانس بوئر