دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1398، صفحه 110-226 
5. قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران

صفحه 185-194

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی