اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

میرجلیل حجازی

سم‌شناسی کشاورزی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

b2n.ir/n16641
mjhejazitabrizu.ac.ir
(+98) 41 33 39 20 34
0000-0002-1068-9281