نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفات ‌انباری سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • آفت‌کش‌ها Effects of imidacloprid, dichlorvos, pymetrozine and abamectin, on life table parameters of the predatory bug, Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • آماره‌های جدول زیستی Effects of imidacloprid, dichlorvos, pymetrozine and abamectin, on life table parameters of the predatory bug, Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]

ا

 • ایران ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • ایران Contribution to the knowledge of the alticines from Iran, with description of a new Phyllotreta species (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 41-54]
 • ایران Fruit flies (Dip.: Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region, Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • ایران First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 39-51]
 • ارسباران First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 39-51]
 • ارومیه جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • ارومیه Fruit flies (Dip.: Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region, Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • اسانس‌های گیاهی سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • استیل‌کولین‌استراز غیرحساس مقاومت به حشره‌کش‌های فسفره و پیریمیکارب ناشی از جابجایی اسیدآمینه‌ی Ser431Phe در آنزیم استیل‌کولین‌استراز شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 33-49]
 • اصفهان ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]

ب

 • باروری Some biological parameters of Sympiesis striatipes (Hym.: Eulophidae), an ectoparasitoid of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillariidae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]
 • باروری Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • بال‌پولک‌داران شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 47-67]
 • برداشت نواری A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 13-28]

پ

 • پارازیتوئیدهای شته‌ها A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 13-28]
 • پرورش آزمایشگاهی تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]
 • پونه‌ی کوهی بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]

ت

 • تأثیرات جانبی Effects of imidacloprid, dichlorvos, pymetrozine and abamectin, on life table parameters of the predatory bug, Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • تخم کنه Effect of single and mixed diets on the fitness of omnivorous thrips, Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 13-25]
 • تولید کنیدی بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]

ج

 • جانشینی Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • جدول زندگی نیمه‌صحرایی جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • جهش نقطه‌ای مقاومت به حشره‌کش‌های فسفره و پیریمیکارب ناشی از جابجایی اسیدآمینه‌ی Ser431Phe در آنزیم استیل‌کولین‌استراز شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 33-49]

چ

 • چرخه‌ی زندگی Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]

د

 • دستگاه کلونجر سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • دشمنان طبیعی A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 13-28]
 • دموگرافی Biological parameters of the egg parasitoid Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae) on Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 67-81]
 • دورکنندگی سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]

ر

 • ریخت‌سنجی First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 39-51]
 • ریخت‌شناسی First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 39-51]
 • رقابت Effect of single and mixed diets on the fitness of omnivorous thrips, Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 13-25]
 • رقم ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]

ز

 • زنبور عسل اروپائی بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]

ژ

 • ژاپن Some biological parameters of Sympiesis striatipes (Hym.: Eulophidae), an ectoparasitoid of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillariidae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]

س

 • سلول‌های خونی شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 47-67]
 • سمیت تنفسی بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]
 • سمیت تنفسی سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • سینرژیستی Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • سویا Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • سوپرپارازیتیسم Some biological parameters of Sympiesis striatipes (Hym.: Eulophidae), an ectoparasitoid of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillariidae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]

ش

 • شته‌ی روسی گندم ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • شته‌های یونجه A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 13-28]
 • شکارگرهای شته‌ها A survey of alfalfa aphids and their natural enemies in Isfahan, Iran, and the effect of alfalfa strip-harvesting on their populations [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 13-28]

ط

 • طعمه/غذا تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]
 • طول دوره‌ی رشد Life cycle and fecundity of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) on five soybean varieties [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • طول عمر Some biological parameters of Sympiesis striatipes (Hym.: Eulophidae), an ectoparasitoid of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillariidae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]

ف

 • فعالیت فنول‌اکسیداز Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • فون Contribution to the knowledge of the alticines from Iran, with description of a new Phyllotreta species (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 41-54]
 • فون Fruit flies (Dip.: Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region, Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]

ق

 • قارچ بیمارگر حشرات بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]

ک

 • کنترل بیولوژیک بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 15-32]
 • کنترل بیولوژیک جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • کنترل بیولوژیک Biological parameters of the egg parasitoid Trissolcus grandis (Hym.: Scelionidae) on Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 67-81]
 • کنه‌ی دولکه ای بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • کنه‌ی واروا بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]

گ

 • گرده Effect of single and mixed diets on the fitness of omnivorous thrips, Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 13-25]
 • گندم ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]

ل

 • لاین پیشرفته ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • لوبیا بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]

م

 • محیط طبیعی بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • مریم‌گلی سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم‌گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه‌ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • میزبان‌های گیاهی Fruit flies (Dip.: Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region, Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • مقاومت ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته‌ی گندم به شته‌ی روسی گندم در شرایط مزرعه در استان اصفهان [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • مقاومت به پاتوژن Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • مقاومت به پارازیتوئید Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]
 • مقاومت به حشره‌کش‌ها مقاومت به حشره‌کش‌های فسفره و پیریمیکارب ناشی از جابجایی اسیدآمینه‌ی Ser431Phe در آنزیم استیل‌کولین‌استراز شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 33-49]
 • مقاومت نسبی بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • مکمل غذایی بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • مگس‌های میوه Fruit flies (Dip.: Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region, Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • موفقیت پارازیتیسم Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 27-38]

ن

 • نسبت جنسی Some biological parameters of Sympiesis striatipes (Hym.: Eulophidae), an ectoparasitoid of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillariidae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 29-40]
 • نماتدهای بیمارگر حشرات First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 39-51]

ه

 • هورمون جوانی شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 47-67]