نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان غربی Biology of Chamaesphecia schizoceriformis (Lep.: Sesiidae), a biocontrol agent of Euphorbia boissieriana (Euphorbiales: Euphorbiaceae) in north west of Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 35-45]
 • آگروفارستری تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]

ا

 • ایران Description of a new Pygopleurus species (Col.: Glaphyridae), with a list of recorded species of the genera Pygopleurus and Eulasia from Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • ایران Preliminary taxonomic study of the genus Praon (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and its host associations in Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 19-34]
 • ایران A study on the incidence of woolly poplar aphid, Phloemyzus passerinii (Hom.: Aphididae) on poplar species and clones in Hamedan province, Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 47-59]
 • ایران The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae) [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-11]
 • ارقام لوبیا پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • ارومیه Biology of Chamaesphecia schizoceriformis (Lep.: Sesiidae), a biocontrol agent of Euphorbia boissieriana (Euphorbiales: Euphorbiaceae) in north west of Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 35-45]

ب

 • بافت جنینی کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • باقیمانده‌ی فوزالون تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]

پ

 • پارامترهای رشد جمعیت Life history and population growth parameters of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) on Fusarium graminearum in laboratory conditions [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]
 • پروانه‌ی سفید آمریکایی شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • پروانه‌ی سفید آمریکایی برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • پروانه‌ی کرم گلوگاه انار Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 61-73]
 • پرورش انبوه پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]

ت

 • تراکم گیاهی تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • تریپس پیاز ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]
 • ترجیح طعمه ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]
 • تنظیم زمان سمپاشی تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]
 • تنوع زیستی معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • توزیع فضایی تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]

ج

 • جدول زندگی پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • جیره غذایی پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]
 • جنوب ایران The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae) [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-11]

د

 • دشمنان طبیعی A study on the incidence of woolly poplar aphid, Phloemyzus passerinii (Hom.: Aphididae) on poplar species and clones in Hamedan province, Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 47-59]
 • دما پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]
 • دموگرافی پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • دوشکلی جنسی Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 61-73]

ر

 • رشد جمعیت پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • روابط میزبانی Preliminary taxonomic study of the genus Praon (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and its host associations in Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 19-34]

ز

 • زیست شناسی برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • زیست‌شناسی Biology of Chamaesphecia schizoceriformis (Lep.: Sesiidae), a biocontrol agent of Euphorbia boissieriana (Euphorbiales: Euphorbiaceae) in north west of Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 35-45]

س

 • سرخرطومی برگ یونجه تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]

ش

 • شاخص‌های تغذیه شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • شپشک‌های آرد آلود The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae) [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-11]

ص

 • صنوبر A study on the incidence of woolly poplar aphid, Phloemyzus passerinii (Hom.: Aphididae) on poplar species and clones in Hamedan province, Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 47-59]
 • صنوبر تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]

ک

 • کارآیی تبدیل غذای خورده شده شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • کارآیی تبدیل غذای هضم شده شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • کرج تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • کرم ابریشم کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • کشت سلول کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • کنه‌ی دو لکه‌ای ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]

گ

 • گیاهان میزبان برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • گیاهان میزبان The mealybugs of southern Iran (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae) [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-11]
 • گرگان پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • گیلان برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]

م

 • مازندران معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • مبارزه‌ی زراعی بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • مبارزه‌ی شیمیایی بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • مدیریت تلفیقی آفات بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • مرفومتریک هندسی Sexual dimorphism in the wing shape and size of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 61-73]
 • مقاومت A study on the incidence of woolly poplar aphid, Phloemyzus passerinii (Hom.: Aphididae) on poplar species and clones in Hamedan province, Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 47-59]

ن

 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • نرخ رشد نسبی شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • نمو Life history and population growth parameters of Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) on Fusarium graminearum in laboratory conditions [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]

ه

 • همدان A study on the incidence of woolly poplar aphid, Phloemyzus passerinii (Hom.: Aphididae) on poplar species and clones in Hamedan province, Iran [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 47-59]

ی

 • یونجه تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]