نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آغاز جستجوگری بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • آفات انباری تأثیر گاز ازن روی شپشه برنج، Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)، و شپشه دندانه‌دار، Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)، در انبارهای خرما، گندم و برنج [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • آفت پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]

ا

 • ایران Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]
 • ایران زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • ایران مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • ایران First report of Scolothrips dilongicornis (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 43-44]
 • ایران گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • ایران First report of Eurytoma cynipsea (Hym.: Eurytomidae) from Iran [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 51-51]
 • ایران بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • ایران معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]
 • ایران شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • ارقام زیتون مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • ارقام مقاوم مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • ازن تأثیر گاز ازن روی شپشه برنج، Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)، و شپشه دندانه‌دار، Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)، در انبارهای خرما، گندم و برنج [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • اسانس ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • اسانس کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • اسپیرودیکلوفن ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • استرازهای عمومی سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • اسطوخودوس کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • اولین گزارش First report of Eurytoma cynipsea (Hym.: Eurytomidae) from Iran [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 51-51]

ب

 • بالتوری سبز ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • برگ‌خوار چغندرقند اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

پ

 • پراکنش فضایی نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • پروانه برگ‌خوار کدوئیان تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • پروانه ساقه خوار سفید برنج اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • پسیل آسیایی مرکبات تغییرات جمعیت پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، روی درختان لیموترش منطقه بلوچستان [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 23-25]
 • پی‌متروزین ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]

ت

 • تدخینی ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • ترکیبات ضدیخ تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • ترکیه نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ترهالوز تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

ج

 • جدول زندگی جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • جدول زندگی تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]

چ

 • چغندرقند تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]

خ

 • خیار پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]

د

 • دیاپوز تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • دشمنان طبیعی تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • دوبالان گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]

ر

 • رشد ونمو جمعیت نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • رقم پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • روغن گیاهی توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]

ز

 • زیست‌شناسی پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • زنبور عسل بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • زنبورهای پارازیتویید زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]

س

 • سفیدبالک پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • سفیدبالک پنبه ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • سمیت تأثیر گاز ازن روی شپشه برنج، Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)، و شپشه دندانه‌دار، Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)، در انبارهای خرما، گندم و برنج [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • سمیت کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • سن گندم تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]

ش

 • شاخص‌های فیزیولوژیکی کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • شب‌پره پشت‌الماسی کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • شب‌پره پنبه تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • شب‌پره میوه شرقی نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • شپشک‌های گیاهی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • شپشک‌های گیاهی شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • شته سبز انار جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]

ع

 • عصاره‌های گیاهی ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • عملکرد بالا بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • عملکرد پایین بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]

غ

 • غنای گونه تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]

ف

 • فراوانی گونه تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • فرمولاسیون EC 1.28% چریش ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • فضاهای سبز شهری شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • فلوفنوکسوران اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • فنول‌اکسیداز سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • فونستیک گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]

ک

 • کفشدوزک گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • کلید معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]
 • کلید شناسایی مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • کنترل بیولوژیک زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • کنه تارتن دولکه‌ای ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]

گ

 • گیاهان زینتی شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • گزارش جدید مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • گزارش جدید اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • گزارش جدید First report of Scolothrips dilongicornis (Thys.: Thripidae) from Iran [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 43-44]
 • گیلان اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • گلخانه‌ها شپشک‌های گیاهی گیاهان زینتی در ایران (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • گلیسرول تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • گلوتاتیون اس سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • گندم نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • گونه جدید معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]

ل

 • لوفنوران اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]

م

 • متوکسی‌فنوزاید اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • مدیریت آفت توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • مگس میوه زیتون مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]

ن

 • ناهنجاری‌های ریختی سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • نخود توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • نرخ‌شکارگری جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • نیم‌آزال® ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • نمونه‌برداری دنباله‌ای نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]

و

 • واژه های کلیدی:فون Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]

ه

 • هیپرپارازیتویید زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • هگزافلومورون سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • هلو نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]