دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 85، خرداد 1400، صفحه 1-103 

مقاله کامل، فارسی

مدل رشـد جمعیت کرم گلــوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) در شـرایط صحرایی

صفحه 1-10

10.22117/jesi.2021.351974.1396

کبری فتوحی؛ سید حسین گلدانساز؛ مسعود امیر معافی؛ وحید حسینی نوه؛ علی مسعودی نژاد