دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 86، شهریور 1400، صفحه 105-197 

مقاله کامل، انگلیسی

بررسی اثرات کشنده و غیرکشندة سه حشره کش روی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 105-121

10.22117/jesi.2021.341497.1359

غلامرضا گل محمدی؛ حسین رضا رضایی تورشیزی؛ رضا وفایی؛ لیلا فرآورده؛ زهرا رفیعی کهروردی