دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، آذر 1402، صفحه 347-440 
کشف جنس Miota Foerester, 1856 (Hymenoptera: Diapriidae) از ایران و خاورمیانه، به همراه چهار گزارش جدید

صفحه 371-382

10.61186/jesi.43.4.5

محمد ایزدی زاده؛ علی اصغر طالبی؛ سمیرا فراهانی؛ فرزانه کازرانی؛ علی عامری

کشف جنس Miota Foerester, 1856 (Hymenoptera: Diapriidae) از ایران و خاورمیانه، به همراه چهار گزارش جدید