نویسنده = سعید محرمی‌پور
اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae)

دوره 36، شماره 3، آذر 1395، صفحه 151-162

محمد بشیری؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی


وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا

دوره 35، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-26

بنفشه احمدی؛ سعید محرمی‌پور


سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری

دوره 24، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 35-50

جهانشیر شاکرمی؛ سعید محرمی پور؛ کریم کمالی


گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر

دوره 24، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 83-97

سعید محرمی پور؛ نور علی رجبی مظهر؛ سید ابراهیم صادقی


گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 125-126

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی


گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 127-128

نورعلی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ آلفیور راسپی


گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 129-130

عباس ارباب؛ بابک قرالی؛ مارینا زرووا


مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد

دوره 23، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 59-75

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 23، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 41-54

یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ محمد رضا عطاران؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum)

دوره 23، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 69-89

سعید محرمی پور؛ جواد ناظمی رفیع؛ محسن مروتی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 31-44

نور علی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی


گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران

دوره 22، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 83-84

یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور