نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلفا- گلوکوزیداز Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]

ا

 • اخلال در جفت‌گیری بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • ایران فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • ایران ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • ایران اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • ایران First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • ایران Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • ارقام جو و گندم پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • ارومیه فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • اسانس اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • الکتروفورز یک‌بُعدی SDS-PAGE مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • ایمیداکلوپراید تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • اولین گزارش First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]

ب

 • بال‌پولک‌داران تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • بتا- گلوکوزیداز Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • بید آرد دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • بید چغندر قند تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • بید غلات دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • برنج غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • بستر تخم‌ریزی Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • بیماری میوه سبز مرکبات هندسه بال در جمعیت‌های Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) در ایران و آمریکا: دلیلی برای نابرابری داده‌های مولکولی و ریخت‌سنجی [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 37-44]

پ

 • پارامترهای جدول زندگی ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • پارامترهای جدول زندگی تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • پارامترهای دموگرافی مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 11-18]
 • پیچ خوردگی‌های برگ First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • پروانه کرم خراط بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • پروتئین غیرفعال کننده ریبوزوم تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • پرورش انبوه Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • پشه سیاه قارچ‌زی First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • پناهگاه‌های برگی First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]

ت

 • تحمل سرما وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • تخصص میزبانی زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • ترشک زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • تغییرات فصلی تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • تنوع درون‌گونه‌ای هندسه بال در جمعیت‌های Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) در ایران و آمریکا: دلیلی برای نابرابری داده‌های مولکولی و ریخت‌سنجی [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 37-44]

ج

 • جدول زندگی دوجنسی پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • جیره غذایی Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • جوربالان تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]

چ

 • چغندر قند مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 11-18]

خ

 • خسارت اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]

د

 • دیاپوز وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • درختان کاج First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • درمنه اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • دما اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • دمای حداقل کشنده تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]
 • دوبالان فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • دوره نوری اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]

ذ

 • ذرت اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]

ر

 • رقم‌های پرتقال زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • رقم‌های سیب‌زمینی ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]

ز

 • زیست بوم تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • زیست شناسی زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • زیست‌شناسی دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • زمستان‌گذرانی وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • زنبور برگ‌خوار ترشک زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • زنبور پارازیتوئید اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]

س

 • سازوکار آنتی‌بیوز مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • سازوکار آنتی‌زنوز مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • سازوکار تحمل مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • سرخرطومی برگ یونجه مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • سطح زیان اقتصادی محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • سن شکارگر Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • سنک‌های انتوکورید تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • سوسک برگ‌خوار نارون اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • سوسک‌های بذرخوار Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]

ش

 • شاخص شانون تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • شته جالیز تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • شته جالیز Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • شته چین‌دار پسته First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • شته یولاف-گندم محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]

ع

 • عصاره‌ی گیاهی تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]

غ

 • غربال‌گری انبوه مزرعه‌ای غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • غنای گونه‌ای تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]

ف

 • فارس Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • فرومون بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • فون ایران First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]

ک

 • کرم برگخوار چغندرقند مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 11-18]
 • کلید شناسایی Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • کنترل بیولوژیک اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • کنترل بیولوژیکی Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]

گ

 • گیاهان میزبان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • گیاهان میزبان Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • گیاه‌خوار Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • گردو بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • گزارش جدید فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • گزارش جدید ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • گزارش جدید Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • گندم و اهواز محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • گونه جدید Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]

ل

 • لکتین تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • لگومینوز Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]

م

 • مازندران اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • مرتع Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • میزان تخم‌ریزی اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • میزبان‌های مختلف گیاهی اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • مطلوبیت میزبانی ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • معده میانی Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • مقاومت مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 11-18]
 • مقاومت غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • مینوز فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • مینوز گوجه‌فرنگی ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • مهار ریستی زیست‌شناسی، تخصص میزبانی و توان تغذیه‌ای زنبور برگ‌خوار ترشک،Kokujewia ectrapela Konow (Hymenoptera: Argidae)، عامل بیوکنترل علف‌های هرز ترشک، Rumex spp. (Polygonaceae) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

ن

 • نانوکپسول اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • نرح تبدیل Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • نرخ بقای هیبریدهای ذرت Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • نرخ بقای ویژه سنی Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • نرخ خالص مصرف Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • نسبت جنسی زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • نقطه انجماد وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • نقطه انجماد تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 63-73]

و

 • ویژگی‌های زیستی اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]

ه

 • هرمزگان Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]