نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی باکتریایی آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]
 • آنزیم‌های برشی مطالعه ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی برخی از جدایه‌های جغرافیایی نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) از شمال‌غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]
 • آنزیم‌های گوارشی ویژگی‌های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) با تغذیه از میزبان‌های مختلف خردلیان [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • آنزیم‌های گوارشی اثر عصاره متانولی ماریتیغال بر شاخص‌های تغذیه‌ای، نوروپپتید سی سی ا پی و فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئازکرم غوزه پنبه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 169-180]

ا

 • ایران گونه جدیدی از شپشک‌های سپردار (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) روی درختان سرو در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 207-211]
 • ایران Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 285-288]
 • ایران اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 369-370]
 • ایران زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 381-404]
 • ایران توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • ایران معرفی گونه جدیدی از شپشک‌های سپردار از ایران (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 411-415]
 • ایران آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]
 • ایران یافته‌های جدیدی از زیرخانوادة Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) در ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 527-540]
 • ایران و مترادف جنس Trichis (Coleoptera: Carabidae) و مترادف‌های جدید آن در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 273-276]
 • ایران و مترادف مترادف‌های جدید جنس‌های(Coleoptera: Carabidae) Cymindis و Brachinus در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • اردبیل کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • ارقام گوجه‌فرنگی بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 493-506]
 • الکتروفورز دوبعدی واکنش پروتئوم لوبیا در اثر تغذیه کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch با رویکرد تکنیک پروتئومیکس [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • الگوریتم پس انتشار ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • الگوریتم ژنتیک خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • الگوهای پراکنش ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • انگل کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]

ب

 • بادمجانیان بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • باروری بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • باکتری‌های انتروکوکوس شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • باکتری‌های لاکتیک اسید شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • بیان پروتئین و کنه تارتن دولکه‌ای واکنش پروتئوم لوبیا در اثر تغذیه کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch با رویکرد تکنیک پروتئومیکس [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • بید چغندرقند بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره‌های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 349-359]
 • بید سیب‌زمینی بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • بیمارستان آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]

پ

 • پارازیتیسم عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]
 • پارازیتویید زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 151-153]
 • پارازیتویید تخم بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • پارازیتوئید تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • پارازیتوئید Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 283-284]
 • پارازیتوئید اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 371-374]
 • پارازیتوئید مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • پارازیتوئید گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • پارازیتوئید اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 465-468]
 • پارامترهای زیستی مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • پالئارکتیک بازتوصیف پسیل کمتر شناخته‌شده، Cacopsylla dissimilis (Baeva, 1963) comb. nov. (Hemiptera: Psyllidae)، از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 433-439]
 • پراکنش Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 283-284]
 • پراکنش مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • پراکنش گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • پراکنش جدید توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • پرتوتابی گاما کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • پرسپترون سه لایه ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • پروانه سفیده بزرگ کلم ویژگی‌های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) با تغذیه از میزبان‌های مختلف خردلیان [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • پروتئاز ویژگی‌‎های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 293-304]
 • پروتئین شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک گوارشی شب‌پره پوست‌خوار میوه پسته، (Lep.: Pyralidae) comaroffi (Ragonot) Arimania روی پنج رقم پسته [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 321-331]
 • پروتئین برگ واکنش پروتئوم لوبیا در اثر تغذیه کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch با رویکرد تکنیک پروتئومیکس [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]
 • پیش-‌آلودگی مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • پوست میوه پسته شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک گوارشی شب‌پره پوست‌خوار میوه پسته، (Lep.: Pyralidae) comaroffi (Ragonot) Arimania روی پنج رقم پسته [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 321-331]

ت

 • تاکسونومی Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 283-284]
 • تاکسونومی اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 371-374]
 • تاکسونومی مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • تاکسونومی گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • تاکسونومی اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 465-468]
 • تجربه یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • تجزیه خوشه‌ای شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک گوارشی شب‌پره پوست‌خوار میوه پسته، (Lep.: Pyralidae) comaroffi (Ragonot) Arimania روی پنج رقم پسته [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 321-331]
 • تخم‌ریزی بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • ترانسکریپتوم و RNA-seq شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • ترکیبات ضد یخ اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 193-205]
 • ترهالوز اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 193-205]
 • تعداد کل سلول­های خونی بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • تکنیک سل- زل ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • تنش‌های سرمایی و گرمایی بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • تنوع زیستی تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • توانایی حشره کشی ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • توصیف بازتوصیف پسیل کمتر شناخته‌شده، Cacopsylla dissimilis (Baeva, 1963) comb. nov. (Hemiptera: Psyllidae)، از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 433-439]
 • توصیف نمونه نر توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • تولید مثل عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]

ج

 • جمعیت مزرعه‌‌ای سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت‌های مزرعه‌ای مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 333-348]
 • جنگل­های هیرکانی مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • جنگل‌های هیرکانی اولین گزارش جنس و گونه Podoschistus scutellaris (Hym.: Ichneumonidae, Poemeniinae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 371-374]

چ

 • چریش اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]

ح

 • حشرات کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]

خ

 • خیار تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • خود انتشاری تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • خوشه‌بندی اتوماتیک خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]

د

 • دیاپوز بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره‌های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 349-359]
 • درختچه زینتی اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 369-370]
 • دفاع سلولی بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • دلتامترین سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت‌های مزرعه‌ای مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 333-348]
 • دوام حافظه یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • دوره نمو اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 223-234]

ر

 • رابطه همزیستی شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • ریخت‌سنجی مطالعه ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی برخی از جدایه‌های جغرافیایی نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) از شمال‌غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]
 • رده‌بندی مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 417-432]
 • رفتار کاوشگری عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]
 • رهایش تدریجی ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • روش نابارورسازی حشرات کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]

ز

 • زادآوری بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • زیتون تلخ اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • زمان دست‌یابی تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • زنبور عسل کوچک شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • زنبورهای پارازیتوئید تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 381-404]

س

 • سازگاری سرمایی اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 193-205]
 • سرماسختی سریع اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 193-205]
 • سفید بالک پنبه خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • سلول‌های خونی بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • سمیت اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • سنین پورگی تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • سوسک‌های تاول‌زا توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]

ش

 • شاخص‌های تغذیه ای بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 493-506]
 • شاخص‌های تغذیه‌ای اثر عصاره متانولی ماریتیغال بر شاخص‌های تغذیه‌ای، نوروپپتید سی سی ا پی و فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئازکرم غوزه پنبه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 169-180]
 • شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • شبکه فازی- عصبی خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • شپشک­های سپردار معرفی گونه جدیدی از شپشک‌های سپردار از ایران (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 411-415]
 • شته اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 369-370]
 • شته جالیز مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]

ط

 • طول دوره‌ی رشد بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • طول دوره روشنایی بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • طول عمر بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]

ع

 • عصاره‌های گیاهی اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]

ف

 • فاکتورهای محیطی تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • فعالیت پروتئازی و خردلیان ویژگی‌های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) با تغذیه از میزبان‌های مختلف خردلیان [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 155-168]
 • فنولوژی تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • فون یافته‌های جدیدی از زیرخانوادة Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) در ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 527-540]

ق

 • قاب‌بالان توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • قدرت جستجو تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • قدرت جستجوگری یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]

ک

 • کرمان Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 285-288]
 • کرمان بازتوصیف پسیل کمتر شناخته‌شده، Cacopsylla dissimilis (Baeva, 1963) comb. nov. (Hemiptera: Psyllidae)، از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 433-439]
 • کرم غوزه پنبه اثر عصاره متانولی ماریتیغال بر شاخص‌های تغذیه‌ای، نوروپپتید سی سی ا پی و فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئازکرم غوزه پنبه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 169-180]
 • کرم گلوگاه انار کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • کرم میوه گوجه‌فرنگی بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • کرم میوه‌‌گوجه‌فرنگی بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 493-506]
 • کفشدوزک خربزه ویژگی‌‎های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 293-304]
 • کلید شناسایی یافته‌های جدیدی از زیرخانوادة Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) در ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 527-540]
 • کلرپایریفوس ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • کمترین دمای کشنده بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره‌های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 349-359]
 • کنترل تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • کنترل زیستی تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • کنترل زیستی اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 465-468]
 • کنه تارتن خرما اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • کنه‌های شکارگر ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • کود آلی تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]

گ

 • گزارش جدید مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 417-432]
 • گزارش جدید مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • گزارش جدید یافته‌های جدیدی از زیرخانوادة Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) در ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 527-540]
 • گلوتاتیون اس ترانسفراز شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • گوجه‌فرنگی بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • گونه جدید گونه جدیدی از شپشک‌های سپردار (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) روی درختان سرو در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 207-211]
 • گونه جدید معرفی گونه جدیدی از شپشک‌های سپردار از ایران (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 411-415]

ل

 • لوبیا واکنش پروتئوم لوبیا در اثر تغذیه کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch با رویکرد تکنیک پروتئومیکس [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 305-320]

م

 • ماریتیغال اثر عصاره متانولی ماریتیغال بر شاخص‌های تغذیه‌ای، نوروپپتید سی سی ا پی و فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئازکرم غوزه پنبه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 169-180]
 • مازندران زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 151-153]
 • مرگ و میر اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 223-234]
 • میزبان‌یابی بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • مقاومت شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • مقاومت القایی مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • مقاومت به آفت‌کش‌ها سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت‌های مزرعه‌ای مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 333-348]
 • مینوز برگ گوجه‌فرنگی سازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت‌های مزرعه‌ای مینوز برگ گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 333-348]
 • مینوز برگ مرکبات اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 223-234]
 • مهارکننده‌ ویژگی‌‎های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 293-304]

ن

 • نانوذرات سیلیکا ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • نرخ شکارگری تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • نسبت جنسی بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • نقطه انجماد بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره‌های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 349-359]
 • نماتود انگل حشرات تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • نماتود بیمارگر حشرات مطالعه ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی برخی از جدایه‌های جغرافیایی نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) از شمال‌غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]

و

 • وزن بدن بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]

ه

 • هایپرپارازیتویید زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 151-153]
 • هترواستیگما کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • همسفری کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]

ی

 • یادگیری بویایی یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]