نمایه نویسندگان

آ

 • آبرون، پوریا یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • آزادبخت، نادر اولین گزارش جنس و گونه‌ی شپشک گیاهی(Exaeretopus tritici (Hem.: Coccoidea: Coccidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 89-90]
 • آزما، مینا مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]
 • آزمایش فرد، پروانه کلید شناسایی ملخ های Sphingonotus Fieb در کرج و حومه [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 17-35]
 • آزمایش فرد، پروانه بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد آنها در تقلیل انبوهی جمعیت میزبان در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 21-31]
 • آساده، غلامعلی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • آسمار، مهدی اولین گزارش از وجود زیر گونه کیک (STENOPONIA TRIPECTINATA SPINELLOSA JORDAN 1958 ( SIPHONAPTERE: STENOPONIINAE در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 3-8]
 • آقاجانزاده، سیروس گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • آقاجانزاده، سیروس بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 295-309]
 • آقا محمدی، اکبر وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]
 • آل حسین، اصغر اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]
 • آل‌حسین، سید اصغر اولین گزارش سوسک بذرخوار Perapion hydrolapathi (Col.: Apionidae) برای فون ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 79-80]
 • آل عصفور، مریم اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • آل عصفور، مریم پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]
 • آل عصفور، مریم نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • آل منصور، حسن زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]
 • آل منصور، حسن گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 109-110]
 • آل منصور، حسن معرفی پروانه ی گالزای جدید( Euzophera cf. verrucicola (Hampson) ( Lep.: Pyralidae روی کنار در ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 109-110]
 • آنفورا، جیانفرانکو مهار پاسخ شاخکی حشرات نر شب پرة مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae به فرومون جنسی تحت تاثیر سه حشره کش در مطالعات الکتروفیزیولوژیک [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 289-306]
 • آهنی آزاد، منصوره مطالعه فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) در بخش های جنوبی استان آذربایجان شرقی و توصیف تکمیلی گونه Licnodamaeus inaequalis با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از منطقه [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 125-149]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • آوندفقیه، آرمان اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 17-31]
 • آوندفقیه، آرمان پاسخ بویایی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say به Helicoverpa armigera (Hünber) و دو گیاه میزبان آن [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 227-240]
 • آوند فقیه، آرمان بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]

ا

 • اباذریان، بیژن تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]
 • ابراهیمی، ابراهیم مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-45]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]
 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]
 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 83-83]
 • ابراهیمی، ابراهیم زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 73-83]
 • ابراهیمی، ابراهیم مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • ابراهیمی، ابراهیم کلید شناسایی گونه های خانواده ی Sphecidae در ایران ( Insecta Hymenoptera) [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 109-136]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • ابراهیمی، ابراهیم ویژگیهای زیستی و درصدپارازیتیسم فصلی زنبور (Bathyplectes anurus (Thomson پارازیتویید سر خرطومی برگ یونجه در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 1-15]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 113-114]
 • ابراهیمی، ابراهیم گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 115-116]
 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی و شناسائی گونه های زیر خانواده Sphecinae در ایران ( Hymenoptera : Sphecidae) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 87-104]
 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی 6 گونه زنبور پارازیت جدید برای فون ایران [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 113-113]
 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • ابراهیمی، ابراهیم زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 381-404]
 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش زنبور (Baryscapus bruchophagi (Gahan) (Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 361-363]
 • ابراهیمی، ابراهیم کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 423-427]
 • ابراهیمی، ابراهیم قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 185-194]
 • ابراهیمی، ابراهیم اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 255-270]
 • ابراهیمی، سمیه گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • ابرت، گونتر برسیهائی در زمینه شناسائی SPHINGES , BOMBYCES ایران ( مقاله اول) گونه ها و فرمهای دو جنس( DEILEPHILA, BERUTANA( LEP. SPHINGIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 85-86]
 • ابرت، گونتر بررسیهائی در زمینه شناسائی SPHINGES , BOMBYCES ایران ( مقاله دوم) یک گونه جدید از جنس TETHEA در ایران (LEP. THYATIRIDAE) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 87-87]
 • ابوالحسنی، ماندانا بررسی سطح حساسیت اولین مرحله ی پورگی سوش های مختلف سوسری آلمانی .Blatella germanica L با استفاده از کاغذهای آغشته به حشره کش های دیازینون و پروپوکسور [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 31-39]
 • ابوئی اشکذری، علیرضا امکان‌سنجی مناطق مناسب برای فعالیت و رهاسازی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) علیه شته‏ سبز انار Aphis punicae Passerini با استفاده از GIS در استان یزد [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 31-45]
 • اتباعی، میترا گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • احتشامی، فاطمه اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • احتشام حسینی، مژگان بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • احدیت، علی شناسایی مولکولی و ریخت‌شناسی دو گونه از کنه‌های خانواده‌Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 117-127]
 • احدیت، علی اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 137-149]
 • احدیت، علی اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 17-31]
 • احسانی، بهروز تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 297-305]
 • احمد، کازی شهنارا توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • احمدی، اصغر فون کفشدوزک های استان فارس قسمت اول زیر خانواده STICHOLOTIDINAE [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 51-60]
 • احمدی، اکرم اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 110-123]
 • احمدی، بنفشه وضعیت زمستان‌گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 19-26]
 • احمدی، سید مرسل بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • احمدی، علی اصغر مقایسه گلخانه ای مقاومت 23 ژنوتیپ جو به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia ( Hom.: Aphididae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 57-78]
 • احمدی، علی اصغر فون کفشدوزکهای استان فارس قسمت دوم قبیله Scymnini از زیر خانواده (Scymninae (Col.: Coccinellidae [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 1-21]
 • احمدی، علی اصغر معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 73-85]
 • احمدی، فاطمه بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره‌های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 349-359]
 • احمدی، مهرداد پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • احمدیان، حسنعلی گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]
 • احمدی پور، راضیه گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 289-291]
 • اختر، محمد سعید گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 155-163]
 • ایرانیپور، شهزاد بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • ایرانی‌پور، شهزاد پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • ایرانمنش، سعید هندسه بال در جمعیت‌های Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) در ایران و آمریکا: دلیلی برای نابرابری داده‌های مولکولی و ریخت‌سنجی [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 37-44]
 • ایرانمنش، مهدی تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • ایرانمنش، مهدی مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 235-246]
 • ایران‌نژاد پاریزی، لیلا تفاوت در برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی‌‌ (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae با تخم‌گذاری و تغذیه روی 15 ژنوتیپ بادمجان [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 325-341]
 • ارباب، عباس گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • ارباب، عباس بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]
 • ارباب، عباس گزارش گونه ی(Microctonus aethiopoides ( Hym.: Braconidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 111-112]
 • اربابی، مسعود ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • اربابی، مسعود زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]
 • اربابی، مسعود بررسی آلودگی ارقام در دست معرفی پنبه نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae ( Acari, Tetranychidae در منطقه کاشمر [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • اربابی، مسعود مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]
 • اربابی، مسعود فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 87-105]
 • اربابی، مسعود مطالعه تغییرات جمعیت کنه ی فیتوزیید Amblydromella kettanehi Den . & Dan. روی کاج سوزنی در منطقه ی تهران و بررسی آزمایشگاهی بیولوژی آن روی کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-21]
 • ارجمندی، الهام First report of a genus and species of the family Dinychidae (Acari: Mesostigmata: Uropodoidea) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 71-72]
 • اردشیر، فریبا بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • ارشاد، جعفر عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]
 • ارومچی، سعید بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • ازبک، ایلکه نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ازپینار، علی نوسانات جمعیت حشرات کامل شب‌پره میوه شرقی، (Grapholita molesta (Lep.: Tortricidae، در باغ‌های هلو در چاناق‌قلعه، ترکیه [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 1-8]
 • ایزدی، حمزه بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • ایزدی، حمزه تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • ایزدیار، سودابه تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • ایستاپ، ویکتور کلید شناسائی جنس های شته های بکرزای خانواده های (CHAITOPHORIDAE , CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 13-20]
 • استاری، پیتر گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 63-64]
 • استوان، هادی زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • استوان، هادی اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • استوان، هادی اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]
 • استوان، هادی گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-2]
 • استوان، هادی فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 7-8]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • استوان، هادی اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • استوان، هادی اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • استوان، هادی گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • استوان، هادی گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • استوان، هادی گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • استوان، هادی معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 99-100]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • استوان، هادی گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]
 • استوان، هادی گزارش سوسک آبزی( Agabus elongates (Col.: Dytiscidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 105-106]
 • استوان، هادی تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • استوان، هادی کلید تشخیص کنه های خانواده Ascidae موجود در فرآورده های انباری کازرون [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 9-18]
 • اسدی، غلامحسین گزارش (Liothrips pragensis (Thys .: Phlaeothripidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 117-118]
 • اسدی، غلامحسین شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]
 • اسدی، قربانعلی اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • اسفندیاری، مهدی معرفی یک گونه جدید از جنس (Paracoccus (Hem.: Sternorrhyncha: Coccomorpha: Pseudococcidae از ایران [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 57-61]
 • اسفندیاری، مهدی The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • اسفندیاری، مهدی رفتار کاوشگری کفـشدوزک شـکارگر (Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae و زنبـور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera; Braconidae)، دشمنان طبیعی شته جالیز، در شرایط تاریکی و روشنایی [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 93-109]
 • اسلامی، عبدالحسین نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • اسلامی‌زاده، رحیم کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شپشک کاج ( Leucapis pusilla Loew . ( Hom .: Diaspididae در استان تهران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 13-20]
 • اسماعیلی، مرتضی معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی دو گونه زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار نارون و کاربرد آنها در تقلیل انبوهی جمعیت میزبان در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 21-31]
 • اسماعیلی، مرتضی دینامیسم جمعیت شته های ینجه و عوامل کنترل کننده آنها در کرج [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 41-62]
 • اسماعیلی، مرتضی ارزیابی تله های نوری، طعمه ای و فرومونی ماده در جلب پروانه های کرم به .EUZOPHERA BIGELLA ZELL در باغهای کرج [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 1-13]
 • اسماعیلی، مرتضی تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی زمستان گذرانی و تنوع و میزان تغذیه در سه گونه کفشدوزک در کرج و ورامین .Coccinella septempunctata L., Hippodamia (Adonia ) variegate (Goeze) Psyllobora vigintiduopunctata L) [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 19-34]
 • اسماعیلی، مرتضی معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 41-52]
 • اشرفی، علی ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • اشمیت، اتو وجود پلیدناویروسها در غدد کالیکس زنبور پارازیتوئید (Cotesia rubecula ( Marshall) ( Hymenoptera:Braconidae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 55-66]
 • اشمید-ایگر، کریستین گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 439-441]
 • اصغری، فاطمه بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • اصولی، شیوا اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 223-234]
 • اعتباری، کیوان اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • اعتباری، کیوان کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • اعتباری، کیوان اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]
 • اعتباری، کیوان مقایسه برخی از ماکرومولکول های همولنف کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • اعتباری، کیوان ارزیابی و تاثیرآبیاری بارانی و هرس بهاره بر تراکم جمعیت تریپس توت (Pseudodendrothrips mori ( Niwa ) (Thys.: Thripidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 1-14]
 • اعتباری، کیوان بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]
 • اعتباری، کیوان اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]
 • افروزیان، مهدی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • افشاری، علی پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • افشاری، علی پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • افشاری، علی تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • افشاری زاده بمی، افسانه اولین گزارش (Thrips praetermissus (Thysanoptera: Thripidae از ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 257-260]
 • اقتدار، عباداله بیواکولوژی شپشک نخودی .EULECANIUM CORYLI L و روش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 39-44]
 • اکبری، ابوالفضل شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]
 • اکبرپور، عباس گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]
 • اکبرزاده، کامران معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 21-30]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 69-70]
 • اکبرزاده شوکت، غلام‌علی گزارش زنبور ( Trichogramma ingricum (Hym.: Trichogrammatidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-45]
 • اکبری نوشاد، شهیندخت بررسی بیولوژیک سوسک شاخک بلند ریشه خوار یونجه (.Plagionotus floralis ( Pall در استان آذربایجان شرقی [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 5-13]
 • ایکتن، سنگیز اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 435-438]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 67-68]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • اکرمی، محمدعلی معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 83-84]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش دومین جنس و گونه‌ از کنه‌های اریباتید خانواده‌ی‌ (Zetomotrichidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 131-132]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 95-97]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • اکرمی، محمدعلی نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 81-82]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 79-80]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 27-28]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 29-30]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 1-2]
 • اکرمی، محمدعلی مطالعه فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) در بخش های جنوبی استان آذربایجان شرقی و توصیف تکمیلی گونه Licnodamaeus inaequalis با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از منطقه [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 125-149]
 • اکرمی، محمد علی نخستین گزارش کنه Eremobelba geographica (Acari: Oribatida: Eremobelbidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 99-101]
 • السندی، ایاد گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • اللهیاری، حسین پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • اللهیاری، حسین اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • ایمانی، سهراب ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • ایمانی، سهراب شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • ایمانی، سهراب اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 137-149]
 • امید، رسول بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت شپشک کاج ( Leucapis pusilla Loew . ( Hom .: Diaspididae در استان تهران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 13-20]
 • امیدی اسکویی، علیرضا آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]
 • امیری، عباس Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • امیری، عباس Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • امیری عقدا، سید احمد کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • امیرمعافی، مسعود نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]
 • امیر معافی، مسعود ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • امیر معافی، مسعود ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • امیر معافی، مسعود زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • امیر معافی، مسعود کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • امیر معافی، مسعود پراکنش پهنه‌ای و مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت برای شته برگ ذرت، (Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae در مزارع جو [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 311-323]
 • امیر‌‌معافی، مسعود دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • امینی فتحکوهی، سارا کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 307-318]
 • انتظاری، الهام اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 233-234]
 • اینکگارد، انی پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • اهری مصطفوی، حسین تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • اهری مصطفوی، حسین کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • اوانز، گرگوری آلین گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • اوجی اردبیلی، محمدمهدی بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • اوساوا، نااویا شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • اونلو، لونت اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 435-438]

ب

 • بابایی، محمد بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • بابایی، محمد کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • باب‌الحوائجی، حسن تفاوت در برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی‌‌ (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae با تخم‌گذاری و تغذیه روی 15 ژنوتیپ بادمجان [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 325-341]
 • بابامیر ساطحی، اصغر ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • بابائی، محمد تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • بیات اسدی، هوشنگ پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • بیات اسدی، هوشنگ گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 121-122]
 • بیات اسدی، هوشنگ اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 1-23]
 • بیات اسدی، هوشنگ مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 71-79]
 • بیات اسدی، هوشنگ مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]
 • بادر، کارل یازدهمین اطلاعیه درباره بررسی زیای کنه های آبزی ایران گونه جدید Sperchon ( Mixosperchon afzalipouri nov. spec [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 55-55]
 • باستان، سید رضا گزارش دومین جنس و گونه‌ از کنه‌های اریباتید خانواده‌ی‌ (Zetomotrichidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 131-132]
 • باستان، سید رضا گزارش جدید گونه (Tectoribates ornatus (Acari: Oribatida: Tegoribatidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 27-28]
 • باقری، آزاده گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]
 • باقری، آزاده گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]
 • باقری، سعید محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • باقری، سعید اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • باقری، شهلا پراکنش پهنه‌ای و مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت برای شته برگ ذرت، (Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae در مزارع جو [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 311-323]
 • باقری، عبد النبی بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]
 • باقری، فائزه اولین گزارش (Thrips praetermissus (Thysanoptera: Thripidae از ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 257-260]
 • باقری، محمد مطالعه فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) در بخش های جنوبی استان آذربایجان شرقی و توصیف تکمیلی گونه Licnodamaeus inaequalis با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از منطقه [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 125-149]
 • باقری، محمدرضا دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • باقری، محمدرضا واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae) نسبت به تراکم‏ های مختلف پوره‏ های سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) روی سه میزبان گیاهی [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 99-115]
 • باقری زنوز، ابراهیم معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]
 • باقری زنوز، ابراهیم اثر اشعه گامای کبالت شصت روی شپشه آرد ( TRIBOLIUM CONFUSUM DUV. (COL. TENEBRIONIDAE) [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 15-21]
 • باقری زنوز، ابراهیم شب پره هندی ( Plodia interpunctella Hbn) و دشمنان طبیعی آن Lep.Phyctidae [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 23-40]
 • باور، هانس گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • بحیرایی، فرشته تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • بیدار، فروغ پارامترهای جدول زندگی دوجنسی شب‌پرۀ مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف جو و گندم [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 63-75]
 • بیدار، فروغ Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • براد، گوین تصحیح "گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae از ایران" [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 91-92]
 • برادران، پروانه مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]
 • برادران، پروانه مطالعه تغییرات جمعیت کنه ی فیتوزیید Amblydromella kettanehi Den . & Dan. روی کاج سوزنی در منطقه ی تهران و بررسی آزمایشگاهی بیولوژی آن روی کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 1-21]
 • براری، حسن اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • براری، حسن گزارش دو گونه ی جدید از سخت بالپوشان بالا خانواده ی Scarabaeoidea برای فون حشرات ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 83-88]
 • برخورداری، محمد جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]
 • برخورداری یزدی، محمد اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 15-16]
 • برزکار، مریم کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • برزگر، سمیه گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]
 • برزگر، محسن تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • برزگر، محسن اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • برزگر، محسن ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • برزین، شروین فعالـیت آمیـلولیتیک و پرو تئـولیتیک گــوارشی Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقـام مختلف کلزا [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 359-362]
 • برزویی، احسان فعالـیت آمیـلولیتیک و پرو تئـولیتیک گــوارشی Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقـام مختلف کلزا [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 359-362]
 • بریمانی ورندی، حسن Hym.,Ichneumonidae) Stibopinae) ، زیرخانواده ای جدید برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 103-104]
 • بریمانی ورندی، حسن اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • بریمانی ورندی، حسن بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-18]
 • برنارد، ارنست سی اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 133-136]
 • برنوسی، ایرج بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • برومند، ه. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • برومند، هوشنگ گزارش یک زیر گونه ی جدید کک نباتی از جنس Phyllotreta در موزه ی حشرات مهندس هایک میرزایانس در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 109-110]
 • برومند، هوشنگ اولین گزارش از یک گونه سخت بالپوش از جنس Luperus برای فون حشرات ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 24-24]
 • برومند، هوشنگ بررسی تکمیلی مرفولوژی سر خرطومی هندوانه در ایران Acythopeus curvirostris persicus Thompson ( Col.- Curculionidae, Calandrinae) [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 47-56]
 • برومند، هوشنگ کلید شناسائی گروه ها و گونه های جنس SITONA در ایران ( COL.- CURCULIONIDAE) [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 101-110]
 • برومند، هوشنگ کلید شناسائی سوسکهای PHYNCHOPHORA در ایران [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 101-108]
 • برومند، هوشنگ  اولین گزارش جنس و گونه‌ی سوسک بذرخوارStator limbatus (Col.: Bruchidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 119-120]
 • برومند، هوشنگ. اولین گزارش علمی از وجود سه گونه از خانواده BRUCHIDAE در ایران [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 77-78]
 • بیژن نیا، علیرضا اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • بیژن نیا، علیرضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • بیژن‌نیا، علیرضا مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • بیژن‌نیا، علیرضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]
 • بسیج، مسلم اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]
 • بسیج، مسلم اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • بشیری، الهام سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • بشیری، محمد اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 151-162]
 • بصیری، غلامحسین بررسی تعداد نسل کرم خوشه خوار انگور ( Lobesia botrana Schiff. ( Lep tortricidae و تعیین مناسب ترین زمان مبارزه علیه آن در استان فارس [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 45-54]
 • بصیرت، مهدی بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • بصیرت، مهدی بررسی آستانه حداقل و نیاز حرارتی شب پره ( Plodia interpunctella ( Lep.: Pyralidaeو Apomyelois ceratoniae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 19-34]
 • بلالی مشکور، الهام ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • بلندنظر، علیرضا تاثیر بازدارندگی تخم‌ریزی و کشندگی اسانس‌های رزماری، نعناع فلفلی و اکالیپتوس و عصاره آویشن باغی، فرموله‌شده به صورت نانو و میکروامولسیون، روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط گلخانه [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 81-97]
 • بلونیا، مارکو آلبرتو توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • بنا مولایی، پریسا بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • بندانی، علیرضا شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • بندانی، علیرضا بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • بنی عامری، ولی الله عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 151-172]
 • بنی عامری، ولی اله ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • بنی عامری، ولی اله تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]
 • بنی عامری، ولی اله ریخت‌شناسی و زیست‌شناسی شب‌پره برگ‌خوار نارون، Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 (Lep.: Bucculatricidae) در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 213-222]
 • بنی‌عامری، ولی‌اله واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • بهادر، محمود معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod) [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 29-37]
 • بهره مند، نگار Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 285-288]
 • بهرو بنمار، رویا ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • بی‌همتا، محمدرضا بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • بی‌همتا، محمد رضا بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • بهمنش، مسلم گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 29-30]
 • بورکهاردت، دانیل بازتوصیف پسیل کمتر شناخته‌شده، Cacopsylla dissimilis (Baeva, 1963) comb. nov. (Hemiptera: Psyllidae)، از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 433-439]
 • بوکهارت، دانیل اصلاح نام علمی پسیل گز ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 113-114]
 • بوئر، هانس اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]
 • بوئر، هانس گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]

پ

 • پاپ، جنو اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • پارسی، بهمن .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]
 • پارسا، مهدی گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • پارسائیان، احسان اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 110-123]
 • پیازک، نورایر اولین گزارش از وجود زیر گونه کیک (STENOPONIA TRIPECTINATA SPINELLOSA JORDAN 1958 ( SIPHONAPTERE: STENOPONIINAE در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 3-8]
 • پازوکی، علی گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]
 • پازوکی، علی روز پرکهای جدید برای فون ایران (I ) تکمله ای بر فهرست (Eckweiler & Hofman ( 1980 [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 25-25]
 • پازوکی، علی مشخصات مرفولوژیک کرم سبز برگخوار برنج ( Naranga aenescens Moore ( Lep., Noctuidae [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 9-17]
 • پازوکی، علی ژنیتالیای نر پروانه ها و ارزش طبقه بندی آن [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 13-43]
 • پاشایی‌راد، شاهرخ گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]
 • پاشایی‌راد، شاهرخ گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]
 • پاکیاری، هاجر فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان‌استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در پارک جنگلی سرخه حصار، تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 7-8]
 • پاکیاری، هاجر معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 99-100]
 • پاکیاری، هاجر تأثیر چرخه روشنایی بر زیست‌شناسی شب‌پره آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)‌ در شرایط آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 71-79]
 • پاینده، آرزو زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • پرچمی عراقی، مهرداد فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 1-19]
 • پرچمی عراقی، مهرداد دو بالان زیر خانواده Chrysomyinae ایران ( Diptera: Calliphoridae) [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 27-44]
 • پرچمی عراقی، مهرداد معرفی گونه (Acletoxenus formosus Loew ( Dip.: Drosophilidae , شکارگر مراحل نابالغ حشرات خانواده Aleyrodidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 53-53]
 • پرچمی عراقی، مهرداد اولین گزارش سه گونه مگس پارازیتوئید لارو (Mythimna loreyi Dup. ( Lep.: Noctuidae در ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 77-77]
 • پری چهره، شبنم شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • پرشکوه، آرزو یوسفی بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • پیرمرادی آموزگارفرد، ندا ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • پیرهادی، احمد نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • پرویزی، رحیم بررسی بیماریزایی نماتودهای .Steinernema sp و Heterorhabgitis bacteriophora روی کرم سفید ریشه Polyphylla olivieri [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 63-72]
 • پرویزی، رحیم فهرستی از شته های استان آذربایجان غربی ( THE LIST OF APHIDS OF WESTERN AZARBAYEJAN ( HOMOPTERA: APHIDIDAE [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 43-44]
 • پروین، احمد بررسی بیولوژی زنجرک (EMPOASCA DECIPIENS PAOLI ( HOMOPTERA : CICADELLIDAE روی کنجد در ورامین [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 11-18]
 • پژمان، حسین تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • پل، لایف پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • پوریان، حمید رضا بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 15-32]
 • پورحاجی، علیرضا بررسی زیست شناسی ( Campylomma verbasci ( Meyer – DüR) ( Hem.: Miridae و زیان آن در باغهای سیب استان آذربایجان غربی [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 47-55]
 • پورحاجی، علیرضا Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 283-284]
 • پور حاجی، علیرضا First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • پور حاجی، علیرضا مقایسه گلخانه ای مقاومت 23 ژنوتیپ جو به شته ی روسی گندم (Diuraphis noxia ( Hom.: Aphididae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 57-78]
 • پورعلی، زهرا بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • پورمیرزا، علی اصغر اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • پورمیرزا، علی اصغر مقایسه روش های کنترل سر خرطومی برگ یونجه در همدان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 67-81]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی مقاومت سنین مختلف لارو شب پره هندی .Plodia interpunctella Hb در برابر حشره کش میکربی Bacillus thuringiensis [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 25-34]

ت

 • تابع بردبار، فاطمه اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 255-270]
 • تاج آبادی، ناصر شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • تاراسی، جواد گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 77-78]
 • تاراسی، جواد گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]
 • تازرونی، زهرا واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • تامولی طرفی، ابراهیم بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • تامولی طرفی، ابراهیم اثر ترجیح مرحله سنی میزبان در زنبـور (Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae)، انگـل‌واره شپـشک آرد آلــود پنبـه (Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae، در شرایط دسترسی انتخابی و غیرانتخابی [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 241-254]
 • تیرگری، سیاوش شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 71-80]
 • تیرگری، سیاوش پراکندگی ، وفور و کلید شناسائی خانواده های سنجاقک های ایران بالغین ( ODONATA, INSECTA ) [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 49-54]
 • تیرگری، سیاوش وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]
 • تیرگری، سیاوش مرفولوژی ، طبقه بندی و پراکندگی بالا خانواده( EVANIOIDEA (HYM در ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 55-64]
 • تریمون، و.ج. رده بندی و انتشار گونه هاو زیر گونه های جنس (zygaena Fabricius , 1775, ( Lepidoptera: Zygaenidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 1-1]
 • تریمون، و.ج. زیست شناسی و بوم شناسی جنس,1775, Lepidoptera : Zygaenidae ) Zygaena Fabricius)درایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 3-3]
 • تشورزینگ، هانس پیتر گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس‌های پارازیتوئید Compsilura concinnata وPeribaea tibialis (Dip.: Tachinidae) از روی لارو شب‌پره‌ی تک نقطه‌ای برنج از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 3-6]
 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • تفقدی نیا، بهرام ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]
 • تفقدی نیا، بهرام خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • تقدسی، محمدولی بررسی جهت و ارتفاع بهینه‌ی تله‌های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی برای شکار مگس میوه‎ی زیتون، (Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 13-21]
 • تقّدسی، محمّد‌ولی مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • تقدّسی، محمّد ولی گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 77-78]
 • تقی زاده، مسعود کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • تک سخن، محمدرضا اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]
 • تکلوزاده، حاجی محمد اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • تیموری، غلامحسین نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 81-82]
 • توروژی، شابا گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • توسوسکی، ایوو گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • توکلی، مجید گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • تونک، ایرفان اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 435-438]

ث

 • ثقة الاسلامی، هایده فهرست شپشکهای سپردار ( خانواده DIASPIDIDAE) ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 5-19]
 • ثقفی پور، عابدین آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]

ج

 • جاپوشویلی، جورج گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • جاسیلا، یجیو گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • جاسیلا، ریجیو اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • جامی الاحمدی، مجید اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • جانبخش، بیژن وجود میاز ( WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ( Schiner ) ( DIPTERA: SARCOPHAGIDAE در گوسفندان ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 7-12]
 • جباری، لیدا مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]
 • جریانی، رضا گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • جی روبرت، استفن گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 77-78]
 • جعفری، سمانه جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • جعفری، شبنم نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • جعفری، شهریار تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • جعفری، شهریار تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • جعفری، شهریان فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • جعفری، علی شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • جعفری خالجیری، یوسف مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • جعفرلو، محمد پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه‌ای [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 53-67]
 • جعفرلو، محمد بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • جعفری ندوشن، علی مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • جلالی، محمدامین نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • جلالی، محمدامین اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]
 • جلالی، مرضیه جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • جلالی پور، رضا جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • جلالی جواران، مختار مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • جلالی زند، علیرضا گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • جلالی زند، علیرضا اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 19-20]
 • جلالی سندی، جلال تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]
 • جلالی سندی، جلال کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • جلالی سندی، جلال شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 47-67]
 • جلالی سندی، جلال مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • جلالی سندی، جلال اثرات زیرکشندگی پری‌پروکسی‌فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 59-70]
 • جلالی سندی، جلال سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • جلالی سندی، جلال کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • جلالی سندی، جلال گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • جلالی سندی، جلال بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • جلالی سندی، جلال بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • جلالی سندی، جلال تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • جلالی سندی، جلال بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]
 • جلالی سندی، جلال بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]
 • جلالی سندی، جلال اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 26-26]
 • جلالی سندی، جلال تاثیر بازدارندگی تخم‌ریزی و کشندگی اسانس‌های رزماری، نعناع فلفلی و اکالیپتوس و عصاره آویشن باغی، فرموله‌شده به صورت نانو و میکروامولسیون، روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط گلخانه [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 81-97]
 • جلالی سندی، جلال ایجاد و تعیین ویژگی‌های یک رده سلولی جدید از هموسیت‌های لارو زنبور برگخوار رز Arge ochropus (Hymenoptera; Argidae) [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 173-186]
 • جلائیان، مهدی گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]
 • جلائیان، مهدی گزارش یک‌جنس و یک‌گونه کنه از راسته‌ی پیش استیگمایان از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 69-70]
 • جلائیان، مهدی گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • جلائیان، مهدی گزارش کنه ی (Nenteria breviuniculata (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 103-104]
 • جلیلیان، زهرا تـاثیر غلظت‌های زیرکشنده فـنوکسی‌کـارب بر منابع انرژی در موریانه‌ی‌ Microcerotemes diversus (Isoptera:Termitidae) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 61-70]
 • جلیلیان، فرزاد ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • جمال، مهدی کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • جمالی، صمد پیش بینی الگوی توزیع سوسک پوست خوار کاج، (Orthotomicus erosus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae با استفاده از زمین‌آمار و شبکة عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 331-343]
 • جمشیدنیا، ارسلان پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • جمشیدنیا، ارسلان تأثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم (Telenomus busseolae (Hym.: Platygastridae روی ساقه‏ خوار نیشکر (Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 261-274]
 • جهان، فاطمه گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • جهانگیری سی‌سخت، نفیسه اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]
 • جوادی امامزاده، پیمان گزارش آفت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،‌ (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae، ‌از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 87-88]
 • جوادیان، عزالدین بررسی تاثیر نماتد Brugia pahangi در روی میزان تخمگذاری سوش حساس پشه Aedes aegypti [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 15-20]
 • جوادیان، عزت الدین سطح حساسیت Phlebotomus papatasi نسبت به حشره کش د.د.ت در مهمترین کانون لیشمانیوز جلدی روستائی ایران، شهرستان اصفهان (1370-1369) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 27-37]
 • جوادی‌خدری، سعید بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]
 • جوزیان، عسگر بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • جوزیان، عسگر میزان کارایی مگس های پارازیتوئید سن گندم (Diptera: Tacinidae) و نقش آنها در کاهش میزان باروری سن های ماده در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 17-27]
 • جوزیان، عسگر گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 131-132]
 • جوزیان، عسگر گزارش گونه ( Chaetorellia carthami Stackelberg , 1929 ( Dip.:Tephritidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 101-102]
 • جوسیلا، ریجو گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • جوسیلا، رجیو Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • جوسیلا، رجیو Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 285-288]
 • جوینده، علی بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • جوینده، علی بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 493-506]
 • جوهرچی، امید تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 181-194]

چ

 • چراغی، امیر تأثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم (Telenomus busseolae (Hym.: Platygastridae روی ساقه‏ خوار نیشکر (Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 261-274]
 • چراغیان، احمد گزارش آفت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،‌ (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae، ‌از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 87-88]
 • چمنی، اسماعیل تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • چنگیزی، عماد گزارش جدید گونه Coproica vagans (Diptera: Sphaeroceridae) از ایران [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 363-366]
 • چنگیزی، مریم مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 235-246]

ح

 • حاتمی، بیژن تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]
 • حاتمی، بیژن گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • حاتمی، بیژن گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 63-64]
 • حاتمی، بیژن گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • حاتمی، بیژن گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]
 • حاتمی، بیژن مطالعه ی دشمنان طبیعی آلرودها (Homoptera : Aleyrodidae) در استان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 1-24]
 • حاتمی، بیژن بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 61-76]
 • حاتمی، بیژن مطالعه مقدماتی شکل شناسی ، زیست شناسی و کارآیی زنبور پارازیتویید (Encarsia pergandiella Howard ( Hym.: Aphelinidae [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 79-102]
 • حاتمی، بیژن گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]
 • حاتمی، بیژن اخطار دهنده های شیمیائی در د نیای حشرات Chemical Signals in the world of insects [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 67-76]
 • حاجی اسمعیلیان، ابوالفضل کشف و توصیف جنس نر گونة (Echthromyrmex sehitlerolmez Koçak & Kemal, 2008 (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 423-427]
 • حاجی اسمعیلیان، ابوالفضل قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 185-194]
 • حاجی‌اسمعیلیان، ابوالفضل اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 83-83]
 • حاجی اله وردی پور، هانا تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • حاجی رمضانی چالشتری، محمدرضا مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 109-124]
 • حاجی زاده، جلیل اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • حاجی زاده، جلیل اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • حاجی زاده، جلیل زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]
 • حاجی زاده، جلیل بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • حاجی زاده، جلیل تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • حاجی زاده، جلیل شناسایی مولکولی و ریخت‌شناسی دو گونه از کنه‌های خانواده‌Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 117-127]
 • حاجی زاده، جلیل اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 247-251]
 • حاجی‌زاده، جلیل تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]
 • حاجی‌زاده، جلیل اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • حاجی‌زاده، جلیل واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • حاجی‌زاده، جلیل اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • حاجی قنبر، حمیدرضا گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 133-136]
 • حاجی قنبر، حمیدرضا Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • حاجی قنبر، حمیدرضا کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • حاجی قنبر، حمیدرضا مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 417-432]
 • حاجی قنبر، حمید رضا Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • حبیبی، جلال الدین بررسی چند روش در کنترل سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 1-12]
 • حبیب پور، بهزاد تـاثیر غلظت‌های زیرکشنده فـنوکسی‌کـارب بر منابع انرژی در موریانه‌ی‌ Microcerotemes diversus (Isoptera:Termitidae) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 61-70]
 • حبیب‌پور، بهزاد جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • حبیب‌پور، بهزاد اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]
 • حجازی، میرجلیل بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • حجازی، میرجلیل سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 23-28]
 • حجازی، میرجلیل اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • حجازی، میرجلیل حساسیت تخم‌ها و لاروهای شب پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) به برخی حشره‌کش‌ها [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 393-402]
 • حجت، سیدحسین گزارش پنج گونه Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 143-144]
 • حجت، سید حسین گزارش زنجرک Typhlocyba (Edwardsiana) avellanae (Hem.: Cicadellidae) به عنوان آفت مزارع برنج منطقه‌ی فیروز آباد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 21-22]
 • حجت، سید حسین کلید شناسائی گونه های RHOPALOSIPHUM KOCH و مشخصات گونه های جنس SCHIZAPHIS BÖRNER در ایران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 57-67]
 • حجت، سید حسین کلید شناسائی جنس های شته های بکرزای خانواده های (CHAITOPHORIDAE , CALLAPHIDIDAE ( HOM.: APHIDOIDEA در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 13-20]
 • حداد ایرانی نژاد، کریم گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 79-80]
 • حداد ایرانی‌نژاد، کریم مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • حداد ایرانی‌نژاد، کریم گزارش جدید دو گونه از کنه‌های نهان‌استیگمای خانواده (Quadroppiidae (Acari: Oribatida از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 1-2]
 • حیدری، احمد اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • حیدری، احمد ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • حیدری، حسین کلید شناسائی گونه های مختلف ( SUARIUS , CHRYSOPA ( NEUROPTERA : CHRYSOPIDAE جمع آوری شده در ایران [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 47-54]
 • حیدری، رحیم زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 25-37]
 • حیدری، سعید تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • حیدری، سعید گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • حیدری، سعید گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • حیدری لتیباری، مینو First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • حیدری لتیباری، مینو اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • حسامی، شهرام گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-80]
 • حسامی، شهرام گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 93-94]
 • حسامی، شهرام گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • حسامی، شهرام زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]
 • حسامی، شهرام گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]
 • حسامی، شهرام گزارش زنبور (Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae پارازیتویید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 85-86]
 • حسامی، شهرام اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 81-82]
 • حسامی، شهرام بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • حسامی، شهرام اولین گزارش Gelis declivis (Hym.: Ichneumonidae, Cryptinae) از نقاط مختلف ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 465-468]
 • حسیبی، پیمان تـاثیر غلظت‌های زیرکشنده فـنوکسی‌کـارب بر منابع انرژی در موریانه‌ی‌ Microcerotemes diversus (Isoptera:Termitidae) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 61-70]
 • حسنی، محمد رضا گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 151-152]
 • حسین، محمد علمگیر توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • حسینی، رضا مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • حسینی، رضا تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • حسینی، رضا اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • حسینی، رضا اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • حسینی، رضا تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • حسینی، رضا عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]
 • حسینی، رضا شناسایی مولکولی و ریخت‌شناسی دو گونه از کنه‌های خانواده‌Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 117-127]
 • حسینی، رضا عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 151-172]
 • حسینی، رضا زنبورهای پارازیتویید جنس (Encarsia Förster (Hymenoptera: Aphelinidae حاشیه جنوبی دریای خزر [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 205-218]
 • حسینی، رضا اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 247-251]
 • حسینی، سید مهدی شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • حسینی، سید مهدی مطالعه بیولولوژی مگس جالیز ( Dacus ciliatus Loew) در شهرستان مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 17-25]
 • حسینی، مجتبی تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • حسینی بغداد آیاد، سید ابوالفضل کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • حسن پور، مهدی Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 17-27]
 • حسن پور، مهدی تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • حسن پور، مهدی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae) نسبت به تراکم‏ های مختلف پوره‏ های سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) روی سه میزبان گیاهی [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 99-115]
 • حسن پور، مهدی تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • حسن پور، مهدی اثر مدت زمان های مختلف ذخیره سازی زنبور انگل واره (Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae در سرما روی برخی پراسنجه های تولیدمثلی و واکنش تابعی آن روی لاروهای بید آرد (Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 47-66]
 • حسن‌پور، مهدی اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • حسین زاده، زهرا تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • حسین‌زاده، ساره تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • حسین‌زاده، عبدالهادی بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • حسن ساجدی، رضا خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 409-421]
 • حسینی سالکده، قاسم شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • حسن شاهی، غلامحسین گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • حسن شاهی، غلامحسین اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • حسن شاهی، غلامحسین اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • حسینی قرالری، علی بررسی اثر ارقام گوجه‌فرنگی بر برخی از ویژگی‌های زیستی کرم میوه گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 479-492]
 • حسینی قرالری، علی بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 493-506]
 • حسینی قرالری، علی اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 17-31]
 • حسنی مقدم، مجید محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • حسنی مقدم، مجید محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • حسنوند، ایمان فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • حق، محمد عزیزل توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • حقانی، مصطفی ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • حقانی، مصطفی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • حقانی، مصطفی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • حقانی، مصطفی چگونگی تأثیر غلظت های زیرکشنده کنه‌کش بایفنازیت بر پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 345-359]
 • حق‌شناس، علیرضا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • حقیقیان، فرشاد تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • حقیقیان، فرشاد گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 111-112]
 • حقیقیان، فرشاد گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 109-110]
 • حکیمی تبار، مسعود ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • حلاجی ثانی، محمد فاضل بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 295-309]
 • حمیدی، کردیه معرفی کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) مرتبط با جوندگان در استان خراسان رضوی، ایران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 95-97]
 • حنیفه، سیامک اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]

خ

 • خادمی، نرجس گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • خادم پور، امیر گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • خاقانی‌نیا، صمد مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • خانی، سولماز حساسیت تخم‌ها و لاروهای شب پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) به برخی حشره‌کش‌ها [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 393-402]
 • خانجانی، محمد بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]
 • خانجانی، محمد مقایسه روش های کنترل سر خرطومی برگ یونجه در همدان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 67-81]
 • خانجانی، محمد تفاوت در برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی‌‌ (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae با تخم‌گذاری و تغذیه روی 15 ژنوتیپ بادمجان [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 325-341]
 • خدایاری، سمیرا کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • خداوردی، هاله ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • خرازی پاکدل، عزیز پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • خرازی پاکدل، عزیز معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • خرازی پاکدل، عزیز ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 73-91]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • خرازی پاکدل، عزیز عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 77-78]
 • خرازی پاکدل، عزیز کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی تاکسونومیک کفشدوزکهای زیر خانواده Scymninae در منطقه مشهد [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 41-56]
 • خرازی پاکدل، عزیز آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]
 • خرازی پاکدل، عزیز معرفی پروانه کرم سبز برگخوار برنج( Naranga aenescens ( Moore) ( Lep., Noctuidae وبررسی زیست شناسی آن در مازندران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 19-39]
 • خرازی پاکدل، عزیز  بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 15-32]
 • خیراندیش، محمد اولین گزارش از زنبور Cameron (Hym.: Vespidae: Polistinae) Polistes rothneyi از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 235-237]
 • خیراندیش، محمد Syzeuctus irrisorius (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae)، گزارش یک جنس و گونه‌ جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 285-288]
 • خیراندیش، محمد زنبورهای تخم‌ریز اره‌ای (Hym.: Symphyta) موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس با گزارش چهار رکورد جدید برای فون ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 381-404]
 • خیراندیش، محمد اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 133-136]
 • خردمند، کتایون گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • خردمند، کتایون گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • خستوف، الکساندر اولین گزارش کنه‌ی Bakerdania graciloides (Acari: Heterostigmata) از بالاخانواده‌ی Pygmephoroidea از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 27-28]
 • خسروی، رویا ایجاد و تعیین ویژگی‌های یک رده سلولی جدید از هموسیت‌های لارو زنبور برگخوار رز Arge ochropus (Hymenoptera; Argidae) [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 173-186]
 • خسروآبادی، مهدی گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 439-441]
 • خسرو شاهی، مهدی .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]
 • خلقانی، جعفر بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 61-76]
 • خلیلی ماهانی، مریم گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]
 • خنده رو، فاطمه First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • خواجه، فهیمه شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک گوارشی شب‌پره پوست‌خوار میوه پسته، (Lep.: Pyralidae) comaroffi (Ragonot) Arimania روی پنج رقم پسته [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 321-331]
 • خواجه زاده، یداله محاسبه سطح زیان اقتصادی شته یولاف-گندم ) Sitobion avenae (Hom.: Aphididae. روی گندم رقم چمران در اهواز [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 25-36]
 • خواجه‌زاده، یداله محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • خواجه علی، جهانگیر گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • خواجه علی، جهانگیر First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • خوشنام، علی بررسی حساسیت کفشدوزک Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) به روغن ولک [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 81-84]

د

 • داروغه، حسن گزارشی درباره یک نوع غده ترشح کننده فرمون در حشره نر سن گندم( Eurygaster integriceps Put.( Het .- Scutelleridae [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 112-112]
 • داروغه، حسن غدد بویائی در سن ها [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 55-66]
 • داروغه، حسن تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]
 • دایلر، اریش اولین گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتیوئید لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 93-95]
 • دانش، داریوش نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • دانشور، شهره گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • داودی، آزاده گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • داودی، آزاده گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • داودی، آزاده گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • داودی دهکردی، سوده Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • داودی دهکردی، سوده پاسخ بویایی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say به Helicoverpa armigera (Hünber) و دو گیاه میزبان آن [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 227-240]
 • داوری، حمزه تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • دری، حمیدرضا بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • دریانی‌زاده، نازنین گزارش جدید چهار گونه کنه از جنس (Hermanniella (Acari: Oribatida: Hermanniellidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 95-97]
 • درخشان شادمهری، علی Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]
 • دردایی، علی اصغر اولین گزارش سرخرطومی Perapion violaceum (Col.: Apionidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 93-94]
 • درسوئی، ریحانه گزارش یک جنس جدید از ایران (Colpoclypeus florus (Walker, 1983) (Hymenoptera: Eulophidae [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 253-255]
 • دروبشی، محمد مهدی گزارش جدید گونه Coproica vagans (Diptera: Sphaeroceridae) از ایران [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 363-366]
 • درویش، جمشید شناسایی و معرفی پنج جنس از عنکبوتهای خرچنگی استان خراسان ( Araneae, Thomisidae) [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 15-30]
 • درویش مجنی، تقی گزارش قارچ بیماریزای Erynia neoaphidis Remau .& Henne روی شته سبز گندم (.Sitobion avenae (F از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 99-100]
 • درویش مجنی، تقی بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 1-10]
 • درویش مجنی، تقی معرفی یک گونه زنبور پارازیتوئید و یک جنس هیپرپارازیتوئید جدید برای فون ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 79-79]
 • درویش منجی، تقی گزارش سه گونه زنبور پارازیتویید کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera ( Hub.) ( Lep. Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 107-108]
 • دسترنج، مهدی شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • دلوبل، آلکس Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • دماوندیان، محمدرضا اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • دماوندیان، محمدرضا زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 151-153]
 • دینی‌پور، عبداله گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 67-68]
 • دهواری، محمدعظیم اثر ترکیبات چند گیاه غیرمیزبان بر رفتار تخمریزی سرخرطومی‌حنایی خرما، (Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Dryophthoridae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 17-31]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش پنج گونه از مگس‌های مینوز خانواده‌ی Agromyzidae از شیراز [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 75-77]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش زنبور پارازیتوئید Diglyphus poppoea (Hym.: Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 25-26]
 • دوستی، ابوفاضل فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 439-441]

ذ

 • ذوالفقاریه، حمیدرضا تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]

ر

 • راثی پور، احمد بررسی اثر گلوکز و فروکتوز در رشد و تکامل مراحل مختلف زیستی پروانه کرم ساقه خوار ذرت (Ostrinia nubilalis Hb. (Lep., Pyralidae [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 69-79]
 • راچلی، توماس بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران ( مقاله 11) مناطق جدید جمع آوری پروانه Melitaea sarvistana Wiltshire و همچنین شرح شناسائی حشره ماده [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 13-13]
 • ریاحی، الهام بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]
 • راد، بهار بررسی کارایی رهاسازی تلقیحی قارچ Metarhizium anisopliae برای کنترل زیستی سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans (Coleoptera: Scarabaeidae) در شرایط نخلستان [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 33-45]
 • راسپی، آلفیور گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • راسخ، آرش گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • راسخ، آرش The effect of choice and no-choice access on host (Aphis fabae) instars preference, in different ages and sizes of Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 99-109]
 • راسخ، آرش شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]
 • راسخ، آرش تأثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم (Telenomus busseolae (Hym.: Platygastridae روی ساقه‏ خوار نیشکر (Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 261-274]
 • راسخ، آرش تأثیر دما روی پراسنجه های جدول زندگی (Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae، پارازیتـــــــوئید مهم شته کاهو، (Nasonovia ribisnigri (Hem.: Aphididae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 365-375]
 • راسخ، آرش رفتار کاوشگری کفـشدوزک شـکارگر (Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae و زنبـور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera; Braconidae)، دشمنان طبیعی شته جالیز، در شرایط تاریکی و روشنایی [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 93-109]
 • راسخ، آرش اثر ترجیح مرحله سنی میزبان در زنبـور (Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae)، انگـل‌واره شپـشک آرد آلــود پنبـه (Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae، در شرایط دسترسی انتخابی و غیرانتخابی [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 241-254]
 • راشد، آرش پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • راشد محصل، آرش بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • راشکی قلعه‌نو، مریم اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • رجبی، غ. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • رجبی، غلامرضا نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • رجبی، غلامرضا بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • رجبی، غلامرضا اثر شیوه های متفاوت ازدیاد درختان میوه در جلب حشرات چوبخوار [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 3-5]
 • رجبی، غلامرضا معرفی یک گونه جدید زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم برای ایران و بررسی مقدماتی زندگی آن [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 1-7]
 • رجبی، غلامرضا گونه های موجود از جنس (CAPNODIS Eschscholtz 1829 (COL.BUPRESTIDAE در ایران [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 13-22]
 • رجبی، غلامرضا فهرست تکمیلی از بوپرستیدهای ( Buprestidae) ایران و مناطق انتشار آنها [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 35-35]
 • رجب پور، علی Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • رجب پور، علی بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • رجب پور، علی اثر ترجیح مرحله سنی میزبان در زنبـور (Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae)، انگـل‌واره شپـشک آرد آلــود پنبـه (Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae، در شرایط دسترسی انتخابی و غیرانتخابی [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 241-254]
 • رجب‌پور، علی تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • رجبی مظهر، نورعلی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • رجبی مظهر، نورعلی گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • رجبی مظهر، نور علی مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 83-97]
 • رجبی مظهر، نور علی مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 31-44]
 • رحمانی، حسن اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 105-107]
 • رحیمی کلده، سمیه بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • رحیمی‌نژاد، وحید گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 133-136]
 • رخشانی، احسان گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]
 • رخشانی، احسان گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 81-82]
 • رخشانی، احسان Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • رخشانی، احسان گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • رخشانی، احسان پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • رخشانی، احسان Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • رخشانی، احسان گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • رخشانی، احسان بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]
 • رخشانی، حمید First report of Altenia mersinella (Lep.: Gelechiidae: Gelechiinae: Litini), a pest of pistachio, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 73-74]
 • ریدل، ماتیاس Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل‌آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 283-284]
 • ری دل کاستیلو، کارمن Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • رزمی، مهدی مگس Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 51-52]
 • رزمجو، جبراییل تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 81-93]
 • رزمجو، جبراییل تاثیر کاربرد کودهای آلی در بستر کشت گیاه سیب‌زمینی بر ویژگی‌های زیستی بید سیب‌زمینیPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 15-30]
 • رزمجو، جبراییل فعالـیت آمیـلولیتیک و پرو تئـولیتیک گــوارشی Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقـام مختلف کلزا [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 359-362]
 • رزمجو، جبرائیل بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • رزمجو، جبرائیل پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • رزمجو، جبرائیل غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • رزمجو، جبرائیل Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • رزمجو، جبرائیل مقاومت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • رستگار، رشید معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 41-52]
 • رستگاری، نوذر بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • رسولیان، غلامرضا گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • رسولیان، غلامرضا کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • رسولیان، غلامرضا گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • رسولیان، غلامرضا مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]
 • رسولیان، غلامرضا تأثیر ماده شیمیائی عقیم کننده TEPA روی پروانه کارادرینا (Spodoptera exigua HB( Lep. Noctuidae [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 41-49]
 • رشید، بابک Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • رضایی، الهام چگونگی تأثیر غلظت های زیرکشنده کنه‌کش بایفنازیت بر پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 345-359]
 • رضایی، ولی اله شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • رضایی، ولی اله برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • رضا بیگی، منوچهر بررسی توانایی سن گندم Eurygaster integriceps در تطبیق مراحل زیستی خود با فنولوژی گیاه میزبان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 39-61]
 • رضاپناه، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • رضا پناه، محمد رضا تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • رضایی مراداعلی، محمد زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • رضایی نوده، مریم تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 59-79]
 • رضائی احمدآبادی، علی زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • رضوانی، علی بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • رضوانی، علی بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • رضوانی، علی بررسی بیولوژی وتغییرات جمعیت Aphis gossypii Glover درمزارع پنبه گرگان [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 1-10]
 • رضوانی، علی گزارش پنج گونه شته ی جدید برای فون ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 81-81]
 • رضوانی، علی شته های ریشه چغندر قند در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 45-51]
 • رضوانی، علی کلید شناسائی گونه هائی از خانواده Lachnidae در ایران (Homoptera : Aphidodea) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 45-51]
 • رضوانی، علی معرفی پنج گونه شته از دو جنس Staticobium Mordv . , Protaphis CB, برای فون ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 15-16]
 • رضوانی، علی فهرستی از شته های استان آذربایجان غربی ( THE LIST OF APHIDS OF WESTERN AZARBAYEJAN ( HOMOPTERA: APHIDIDAE [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 43-44]
 • رضوانی، علی شته های غلات و تغییرات جمعیت آنها در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 35-43]
 • رفعتی فرد، مهیار تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]
 • رفعتی فرد، مهیار پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]
 • رفعتی فرد، مهیار زیست شناسی آزمایشگاهی کنه( Typhlodromips caspiansis (Acari: Phytoseiidae شکارگر کنه های تارتن ( Tetraanychidae) [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 49-65]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • رفیعی دستجردی، هوشنگ بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 295-309]
 • رمضانی، لیلا اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • رمضانی، لیلا اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 21-22]
 • رمودیه، ج. اهمیت پژوهشهای اکولوژیک در پیکار بیولوژیک بوسیله میکرو ارگانیسمهای بیماریزای حشرات [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 49-57]
 • رنجی، حسین فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 45-55]
 • رنجبر، سمیه بررسی حساسیت کفشدوزک Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) به روغن ولک [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 81-84]
 • رنجبر، ولی اله مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]
 • رنجبر اقدم، حسین پرورش Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides botanephaga در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 63-78]
 • رنجبر اقدم، حسین تخمین آستانه پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی کفشدوزک، Cryptolaemus montrouzieri )Mulsant (Coleoptera; Coccinelidae با بکارگیری مدل‌های خطی روز-درجه و ایکموتو و تاکای [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 343-358]
 • رهبری زاده، فاطمه کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • روزه، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران یک زیر گونه پروانه جدید Agrodiaetus rjabovi Forster Lepidoptera : Arctiidae (مقاله 7) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-11]
 • روزه، ک. یک جنس جدید از Lycaenidae ( مقاله 8) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-12]
 • روزه، ک. دو زیر گونه جدید از Plebejus Loewii Zeller از جنوب ایران ( مقاله نهم) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 12-12]
 • روزه، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران (مقاله هشتم) نکاتی چند درباره MELEAGERIA DAPHNIS MARCIDA Led [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 83-83]
 • روشندل، سیامک تأثیر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 29-38]
 • روشندل، سیامک ویژگیهای زیستی و درصدپارازیتیسم فصلی زنبور (Bathyplectes anurus (Thomson پارازیتویید سر خرطومی برگ یونجه در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 1-15]
 • رون، سلطان گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • رونق، حامد جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]

ز

 • زارع، داود مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • زارع، رسول ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • زارعی، الهام تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • زارعی، رسول گزارش سوسک بذر خوارشیرین بیان (Bruchidius glycyrhizae (Col.:Bruchidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 109-110]
 • زارع بیدکی، رضا کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • زاهدیان نژاد، مریم اولین گزارش (Thrips praetermissus (Thysanoptera: Thripidae از ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 257-260]
 • زیبایی، آیدین شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 47-67]
 • زیبایی، آرش مقایسه‌ی شاخص‌های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه‌ی سه رقم انار [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 91-104]
 • زیبایی، آرش تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • زیبایی، آرش کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ‌ومیر و شاخص‌های فیزیولوژیکی شب‌پره پشت‌الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 37-51]
 • زیبایی، آرش تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • زیبایی، کریم گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • زرانی، فریبرز مطالعه فونستیکی موریانه های صنعت نفت ایران [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 81-81]
 • زرگران، محمدرضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • زرنگار، علی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • زرنگار، علی تأثیر شبه هورمون جوانی ( Pyriproxyfen) بر روی دگردیسی سن گندم ( Eurygaster integriceps Put .: ( Het- Scutelleridae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 19-25]
 • زرووا، مارینا گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • زرووا، مارینا گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • زیرووا، مارینا اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]
 • زعیری، م. فهرستی از حشرات استان فارس [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 101-102]
 • زعیری، مصطفی معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 93-100]
 • زعیم، مرتضی سطح حساسیت لارو Anopheles stephensi به ( Bacillus thuringiensis (serotype H-14 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 19-25]
 • زعیم، مرتضی اثر Bacillus thuringiensis H- 14 بر روی لارو آنوفل ها در محیط های زیست طبیعی در جنوب ایران ( کازرون ، فارس) [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 45-52]
 • زیگبرت واگنر، پ. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران ( مقاله پنجم ) MELANARGIA EVARTIANI ( گونه ای جدید از شمال ایران) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 81-81]
 • زیگلر، یوآخیم گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • زیگلر، یواخیم مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • زمانی، عباسعلی ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • زمانی، عباسعلی گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • زمانی، عباسعلی گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]
 • زمانی، عباسعلی بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • زمانی، عباسعلی پیش بینی الگوی توزیع سوسک پوست خوار کاج، (Orthotomicus erosus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae با استفاده از زمین‌آمار و شبکة عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 331-343]
 • زینی، احمد حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 37-40]
 • زندی، مژگان کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 23-31]
 • زندوکیلی، سیما خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 409-421]
 • زنگنه، علی حسین کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • زهدی، هادی بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 37-48]
 • زودو، جاسک گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]

ژ

 • ژو، ژی هانگ گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • ژو، ژی‌هانگ گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]

س

 • سالاری، مسلم اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 7-8]
 • سالاری گوغری، مسلم اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 101-102]
 • سامارتسیف، کنستانتین مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 235-246]
 • سبز علیان، محمد رضا گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 135-136]
 • سپاسگزاریان، حسین یازدهمین اطلاعیه درباره بررسی زیای کنه های آبزی ایران گونه جدید Sperchon ( Mixosperchon afzalipouri nov. spec [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 55-55]
 • سپاسگزاریان، حسین کنه های آبزی ایران [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 75-79]
 • سپاسگزاریان، حسین کنه ارغوانی درختان میوه (TETRANYCHUS VIENNENSIS ZaCHER ( ACARI : TETRANYCHIDAE یک آفت جدید برای درختان میوه ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 65-75]
 • سپاسگزاریان، حسین جنس ها و گونه های خانواده (Tydeidae (Actinedida: Acaridia در جهان [دوره 15، فوق العاده 7، 1375، صفحه 1-49]
 • سپاهی، علیرضا نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • سیدی، مرجان جنس Trichis (Coleoptera: Carabidae) و مترادف‌های جدید آن در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 273-276]
 • سیدی، مرجان مترادف‌های جدید جنس‌های(Coleoptera: Carabidae) Cymindis و Brachinus در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • سیدی، مرجان معرفی یک گونة جدید از جنس (Laemostenus (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini از رشته کوه های زاگرس، ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 401-407]
 • سیدی، مرجان بازتوصیف (Tachys (s. str.) shirazi Jedlička (Coleoptera, Carabidae و برخی ملاحظات تکمیلی در مورد جنس .(Tachys (s. str در ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 429-433]
 • سید ابراهیم، سلمی زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 99-108]
 • سید ابراهیمی، سلمی گزارش (Cirrospilus variegatus (Hym.: Eulophidae ، زنبور پارازیتوئید مگس‌های مینوز در ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 93-94]
 • سید ابراهیمی، سلمی گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 85-86]
 • سید ابراهیمی، سلمی‌سادات گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-80]
 • سیدالاسلامی، حسین گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]
 • سیدالاسلامی، حسین گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]
 • سید الاسلامی، حسین گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • سید الاسلامی، حسین بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • سید الاسلامی، حسین نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 1-13]
 • سدیو، جی. گزارش سه گونه زنبور پارازیتویید کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera ( Hub.) ( Lep. Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 107-108]
 • سری، سایه گزارش چهار گونه از سوسک‌های کک مانند (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 37-40]
 • سری، سایه توصیف نر و پراکنش جدید گونه (Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883) (Coleoptera: Meloidae [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 405-410]
 • سراج، علی اصغر Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • سراج، علی اصغر بررسی میزان تخم‌ریزی و میزبان‌یابی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 375-379]
 • سراج، علی اصغر مهار پاسخ شاخکی حشرات نر شب پرة مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae به فرومون جنسی تحت تاثیر سه حشره کش در مطالعات الکتروفیزیولوژیک [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 289-306]
 • سراج، علی اصغر پاسخ بویایی زنبور پارازیتویید (Habrobracon hebetor (Say به Helicoverpa armigera (Hünber) و دو گیاه میزبان آن [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 227-240]
 • سراج، علی‌صغر تنوع زیستی سنک‌های جنس (Orius (Hemiptera: Anthocoridae در اقلیم‌ها و فصول مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی تأثیر بوم نظام کشاورزی روی تنوع زیستی این شکارگران [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • سرافرازی، علیمراد گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 103-104]
 • سرافرازی، علیمراد شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • سرافرازی، علی‌مراد مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • سر افرازی، علیمراد معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 149-150]
 • سیرجانی، محمد بررسی آلودگی ارقام در دست معرفی پنبه نسبت به کنه تارتن دو نقطه ای (Tetranychus urticae ( Acari, Tetranychidae در منطقه کاشمر [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 51-60]
 • سرخابی عبدالملکی، سحر تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 57-68]
 • سعید، سعید محرمی‌پور اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 39-49]
 • سعیدی، زریر بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]
 • سعیدی، فاطمه بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • سعیدی، فاطمه ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 17-33]
 • سعیدی، فاطمه اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 193-205]
 • سعیدی، مهدیه بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 69-78]
 • سعیدی، مهدیه ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • سفیدکن، فاطمه ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 17-25]
 • سقایی، نازیلا گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • سکوتی، یگانه سمیت حاد و مزمن اسانس کاکوتی چندساله Ziziphora clinopodioides و آنغوزه Ferula gummosa علیه شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidopters: Pyralidae) [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 187-203]
 • سلطانی قاسملو، وجیهه نمونه‌برداری دنباله‌دار شته‌های Rhopalosiphum maidis و Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در مزارع گندم منطقه باجگاه، استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 15-28]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‏نژادیان، ابراهیم پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • سلیمان‌جاهی، حوریه کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 45-63]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • سمیع، محمدامین تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 9-15]
 • سمیع، محمدامین دوره‌های رشدی کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از تخم بید غلات Sitotroga cerealella و تخم بـید آرد Ephestia kuehniella در دماهای ثابت [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 15-27]
 • سمیع، محمد امین بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]
 • سمیع، محمد امین ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • سمیع، محمد امین جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 59-72]
 • سمیع، محمد امین مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • سمیع، محمد امین امکان‌سنجی مناطق مناسب برای فعالیت و رهاسازی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) علیه شته‏ سبز انار Aphis punicae Passerini با استفاده از GIS در استان یزد [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 31-45]
 • سنگری، سیروس مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]
 • سهرابی، فریبا اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر افزایشی اسانس مورتلخ بر کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 43-54]
 • سودی، شقایق اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • سوف باف، محمود واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • سوف باف، محمود کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]

ش

 • شایان مهر، معصومه A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • شایان مهر، معصومه اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 133-136]
 • شایان مهر، معصومه اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 137-149]
 • شابراری، میسره Characterization of digestive α- and β-glucosidases in the midgut of Plagiodera versicolora Laicharting (Coleoptera: Chrysomelidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 45-51]
 • شادپرور، عبدالاحد مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • شایسته، نورالدین بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • شایسته، نورالدین بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • شایسته، نورالدین ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • شایسته، نورالدین بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • شایقی، منصوره معرفی دستگاهی قابل حمل برای تغذیه مصنوعی ( .Anopheles stephensi ( Lis [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 21-30]
 • شاکرمی، جهانشیر سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 35-50]
 • شاکرمی، جهانشیر فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 95-97]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی خواص حشره کـشی نانو امولسیون اسانس پونه، (Mentha longifolia L. (Lamiaceae علیه سوسـک چهار نقطه ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • شاکرمی، ساناز ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 85-93]
 • شامحمدی، داود گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • شامحمدی، داود بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 77-90]
 • شاه حسینی، محمد جواد فهرست فون محصولات انباری در ایران [دوره 9، فوق العاده 5، 1367، صفحه 1-47]
 • شاهرخی، شهرام نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]
 • شاهرخی خانقاه، شهرام بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • شاهرخی خانقاه، شهرام پراکنش پهنه‌ای و مدل نمونه‌برداری دنباله‌ای با دقت ثابت برای شته برگ ذرت، (Rhopalosiphum maidis (Hemiptera: Aphididae در مزارع جو [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 311-323]
 • شاهسون بهبودی، بهروز آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]
 • شاهقلیان قهفرخی، علیرضا مقایسه روشهای کاغذ و شیشه آغشته به پرمترین در سنجش حساسیت پوره های سن اول سوسری آلمانی (Blattella germanica (L.) (Dict.:Blattellidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-32]
 • شاهین، انجی اولین گزارش (Kakothrips dentatus (Thysanoptera: Thripidae از ترکیه [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 435-438]
 • شائقی، منصوره مقایسه روشهای کاغذ و شیشه آغشته به پرمترین در سنجش حساسیت پوره های سن اول سوسری آلمانی (Blattella germanica (L.) (Dict.:Blattellidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 23-32]
 • شائقی، منصوره بررسی سطح حساسیت اولین مرحله ی پورگی سوش های مختلف سوسری آلمانی .Blatella germanica L با استفاده از کاغذهای آغشته به حشره کش های دیازینون و پروپوکسور [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 31-39]
 • شجاعی، محمود بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • شجاعی، محمود بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • شجاعی، محمود اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • شجاعی، محمود اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • شجاعی، محمود گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • شجاعی، محمود گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • شجاعی، محمود نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی‌های ‌بیواکوستیکی آن [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 89-91]
 • شجاعی، محمود مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • شجاعی، محمود گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]
 • شجاعی، محمود گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia lounsburyi (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 121-122]
 • شجاعی، محمود اثر ویژگیهای برگ و باقیمانده ی حشره کش ها روی رفتار و زیست شناسی (Bemisia tabaci ( Hom.: Aleyrodidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 1-23]
 • شجاعی، محمود بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 87-100]
 • شیخ‌زاده، بتول اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • شیخی گرجان، عزیز ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • شیخی گرجان، عزیز بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • شیرازی، جلال زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • شیرازی، جلال تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 165-184]
 • شیرازی، جلال تاثیر دما بر برخی ویژگی های زیستی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 271-294]
 • شیردل، داود گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 81-83]
 • شرربار، هدیه مطالعه سازوکارهای مقاومت و بیان پروتئین ژنوتیپ‌های غربال‌شده از ژرم‌پلاسم مزرعه‌ای یونجه نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 77-89]
 • شرربار، هدیه سازوکار آنتی‌زنوز در ارتباط با الگوی الکتروفورز پروتئین برخی ژنوتیپ‌های بادمجان تحت تنش تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 217-231]
 • شرربار، هدیه تفاوت در برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی‌‌ (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae با تخم‌گذاری و تغذیه روی 15 ژنوتیپ بادمجان [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 325-341]
 • شیرزادگان، فرید مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 417-432]
 • شریفی، حمیده ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 9-21]
 • شیروانی، اصغر اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • شیروانی فارسانی، نجمه گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • شیروانی فارسانی، نجمه پیش بینی الگوی توزیع سوسک پوست خوار کاج، (Orthotomicus erosus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae با استفاده از زمین‌آمار و شبکة عصبی مصنوعی [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 331-343]
 • شیرود بخشی، معصومه گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • شروفت، گرهارد اثرات ثانوی قارچکشها روی تغییر جمعیت کنه های گیاهی [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 61-62]
 • شروفت، گونتر کنه ارغوانی درختان میوه (TETRANYCHUS VIENNENSIS ZaCHER ( ACARI : TETRANYCHIDAE یک آفت جدید برای درختان میوه ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 65-75]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه‏بر، پرویز پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شیشه بر، پرویز پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته‌ی سبز پنبه،(Aphis gossypii (Hom.: Aphididae، در مزارع پنبه‌ی منطقه‌ی گرگان [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 23-44]
 • شیشه بر، پرویز گزارش زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus delhiensis (Hym.: Aphelinidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 17-18]
 • شیشه بر، پرویز زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • شیشه بر، پرویز تأثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتویید تخم (Telenomus busseolae (Hym.: Platygastridae روی ساقه‏ خوار نیشکر (Sesamia cretica (Lep.: Noctuidae [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 261-274]
 • شیشه بر، پرویز بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 213-226]
 • شیشه بر، پرویز اثر سن تخم (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae روی پراسنجه های زیستی و جدول زندگی (Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 255-270]
 • شیشه‌بر، پرویز بررسی نحوه‌ی فعالیت روزانه و تولید مثلی سرخرطومی جالیز، (Acythopeus curvirostris persicus (Col.: Curculionidae، در بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 33-47]
 • شیشه‌بر، پرویز تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 25-34]
 • شعبانی، علیرضا ترکیب روش زمین‌ آمار با شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی الگوی توزیع کفشدوزک هفت‌نقطه‌ایCoccinella septempunctata در مزرعه یونجه شهرستان باجگاه [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • شعبانی، محمدرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH در تخمین پراکنش مکانی کفشدوزک هفت نقطه ای (Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae در مزارع یونجه منطقه باجگاه شیراز [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 275-287]
 • شعبانی نژاد، علیرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی شب‌پره مینوز گوجه Tuta absolutea (Lep.: Gelechiidae) در شهرستان رامهرمز [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 195-204]
 • شعبانی نژاد، علیرضا خوشه‌بندی خودکار داده‌های حاصل از نمونه‌برداری و ارزیابی شبکه‌ فازی- عصبی جهت تخمین پراکندگی سفیدبالک پنبه (Hem.:Aleyrodidae) Bemisia tabaci [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]
 • شعبانی نژاد، علیرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • شعبانی نژاد، علیرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH در تخمین پراکنش مکانی کفشدوزک هفت نقطه ای (Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae در مزارع یونجه منطقه باجگاه شیراز [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 275-287]
 • شکورزاده، مینا اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 1-9]
 • شمس، محمدحسن ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • شمس‌زاده، مهدی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • شمسی گوشکی، رقیه مطالعه مولکولی پسیل‌های زبان‌گنجشک، (Psyllopsis (Hemiptera: Liviidae و باکتری Wolbachia همزیست داخلی آن‌ها [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 389-399]
 • شهبازی، راحله مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • شهبازوار، نسرین گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 289-291]
 • شهبازوار، نسرین زنبورهای پارازیتویید جنس (Encarsia Förster (Hymenoptera: Aphelinidae حاشیه جنوبی دریای خزر [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 205-218]
 • شهیدی نوقابی، شهناز تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاهان رزماری ،Rosmarinus officinalis L. و خرزهرهL. Nerium oleander روی مرگ‌و‌میر و شاخص‌های زیستی و تولیدمثلی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 75-88]
 • شهیدی نوقابی، شهناز تأثیر گیاه توتون تراریخته، Nicotiana tabacum حاوی ژن بازدارنده فعالیت ریبوزوم جدا شده از پیاز گیاه زنبق هلندی، Iris hollandica روی پارامترهای بیولوژیکی(Myzus nicotianae (Hem.: Aphididea و (Spodoptera exigua (Lep.: Nocuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 51-61]
 • شوریان، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران یک زیر گونه پروانه جدید Agrodiaetus rjabovi Forster Lepidoptera : Arctiidae (مقاله 7) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-11]
 • شوریان، ک. یک جنس جدید از Lycaenidae ( مقاله 8) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 11-12]
 • شوریان، ک. دو زیر گونه جدید از Plebejus Loewii Zeller از جنوب ایران ( مقاله نهم) [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 12-12]
 • شوریان، ک. بررسیهائی در زمینه شناسائی روز پرکهای ایران (مقاله هشتم) نکاتی چند درباره MELEAGERIA DAPHNIS MARCIDA Led [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 83-83]
 • شوربل، ج. آلودگی آبها به آفت کشها خطری است برای موجودهای زنده [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 59-60]
 • شوشی دزفولی، احمد علی کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]

ص

 • صابر، موسی بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • صابر، موسی اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 110-123]
 • صادقی، ابراهیم بررسی زمستان گذرانی و تنوع و میزان تغذیه در سه گونه کفشدوزک در کرج و ورامین .Coccinella septempunctata L., Hippodamia (Adonia ) variegate (Goeze) Psyllobora vigintiduopunctata L) [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 19-34]
 • صادقی، حسین اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • صادقی، رضا تأثیر گاز ازن روی شپشه برنج، Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)، و شپشه دندانه‌دار، Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)، در انبارهای خرما، گندم و برنج [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 29-36]
 • صادقی، رضا کارایی گاز ازن در کنترل شب‌پره آرد، (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniellaو تأثیر آن در کیفیت کشمش [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 49-59]
 • صادقی، سیدابراهیم Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • صادقی، سیدابراهیم اولین گزارش سوسک بذرخوار Perapion hydrolapathi (Col.: Apionidae) برای فون ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 79-80]
 • صادقی، سیدابراهیم بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • صادقی، سید ابراهیم زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • صادقی، سید ابراهیم تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • صادقی، سید ابراهیم تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • صادقی، سید ابراهیم اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]
 • صادقی، سید ابراهیم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • صادقی، سید ابراهیم مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 83-97]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 127-128]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • صادقی، سید ابراهیم پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش تریپس (Mycterothrips salicis(Thy.:Thripidae از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 111-112]
 • صادقی، سید ابراهیم اصلاح نام علمی پسیل گز ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 113-114]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • صادقی، سید ابراهیم مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 31-44]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی تراکم جمعیت سر خرطومی برگخوار (Platymycterus marmoratus ( Col.: Curculionidae روی کلن های صنوبر در استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 45-61]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنجرک (Empoasca ( Asymmefrasca ) decedens Paoli , 1932 ( Hom.: Cicadellidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 109-110]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش زنبور پارازیتویید (Pachyneuron grande Thomson ( Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 113-114]
 • صادقی، سید ابراهیم پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 81-96]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 77-90]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • صادقی، صابر اولین گزارش از وجود گونه ی (Laccobius laotianus ( Col.: Hydrophilidae در ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 127-128]
 • صادقی نامقی، حسین گزارش کفشدوزک ( Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 79-80]
 • صادقی نامقی، حسین First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • صادقی نامقی، حسین First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 75-76]
 • صادقی نامقی، حسین اولین گزارش شته (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea) Appendiseta robiniae از ایران [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 233-234]
 • صالحی، رسول ایجاد و تعیین ویژگی‌های یک رده سلولی جدید از هموسیت‌های لارو زنبور برگخوار رز Arge ochropus (Hymenoptera; Argidae) [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 173-186]
 • صالحی، فرشته واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • صالحی، فرشته تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 165-184]
 • صالحی، لطیف مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • صالحی، لطیف اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • صالحی، لطیف گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • صالحی، لطیف بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • صالحی، منصور بررسی تراکم جمعیت سر خرطومی برگخوار (Platymycterus marmoratus ( Col.: Curculionidae روی کلن های صنوبر در استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 45-61]
 • صالحی خشکرودی، بهاره کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • صامت، خلیل جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]
 • صامت، خلیل اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 15-16]
 • صائب، حسین بررسی بیو اکولوژی پروانه کرم سیب( .Cydia pomonella (L در منطقه رشت [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 67-75]
 • صباحی، قدرت‌الله اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]
 • صباحی، قدرت‌الله گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 57-58]
 • صباحی، قدرت اله تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]
 • صباحی، قدرت اله تغییرات جمعیت پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، روی درختان لیموترش منطقه بلوچستان [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 23-25]
 • صباحی، قدرت اله بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 1-5]
 • صبحی، محمد کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • صبح زاهدی، طاهره اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • صبوری، علیرضا بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • صبوری، علیرضا معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 65-89]
 • صبوری، علیرضا بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • صبوری، علیرضا گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 81-83]
 • صبوری، علیرضا گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 83-84]
 • صبوری، علیرضا گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • صبوری، علیرضا گزارش پنج گونه از کنه های میان استیگمایان ( Mesostigmata) برای فون ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 125-126]
 • صبوری، علیرضا گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 107-108]
 • صبوری، علیرضا کنه های خانواده Trombidiidae Leach در ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 11-15]
 • صبوری، علیرضا ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پراکندگی مکانی کنه‌های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) در سطح شهرستان دامغان استان سمنان [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 361-368]
 • صبوری، علی‌رضا گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • صبوری، علی‌رضا گزارش کنه‌ی Oplitis paradoxa (Acari: Mesostigmata: Oplitidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 31-32]
 • صبوری، علی‌رضا گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]
 • صحراگرد، احد مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • صحراگرد، احد دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • صحراگرد، احد پرورش انبوه لاروهای (Chironomus riparius (Dip.: Chironomidae [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 45-55]
 • صحراگرد، احد واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • صحراگرد، احد ویژگی‌های زیستی و شکارگری سن Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae) روی لاروهای سن چهارم Spodoptera littoralis (Lep.: Noctuidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 1-19]
 • صحراگرد، احد تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • صحراگرد، احد Predation rate of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on different densities of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • صحراگرد، احد پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • صحراگرد، احد گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 123-124]
 • صحراگرد، احد بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 33-43]
 • صحراگرد، احد زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • صحراگرد، احد کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • صحراگرد، احد زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 25-37]
 • صحراگرد، احد بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 73-85]
 • صحراگرد، احد جدول زندگی مقایسه‌ای Aphis craccivora (Hem: : Aphididae) روی میزبان گیاهی Robinia pseudoacacia در شرایط مزرعه و آزمایشگاه [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 249-257]
 • صحراگرد، احد عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]
 • صحراگرد، احد تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه‌ لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 249-261]
 • صحراگرد، احد عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 151-172]
 • صحراگرد، احد کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 307-318]
 • صحرا گرد، احد مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 57-69]
 • صدارتیان، امین تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • صدارتیان، امین گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • صدارتیان جهرمی، امین پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • صدارتیان جهرمی، امین چگونگی تأثیر غلظت های زیرکشنده کنه‌کش بایفنازیت بر پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 345-359]
 • صیداوی، علیرضا مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • صیداوی، علیرضا برآورد پارامترهای قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در لاین های جدید کرم ابریشم ایران و هتروزیس هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 61-80]
 • صیداوی، علیرضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • صدقی، علی گزارش جدیدی از کنه‌های Parasitengona خشکی‌زی ‌((Acari: Prostigmata: Trombidiidae از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 87-87]
 • صراف معیری، حمیدرضا پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • صراف معیری، حمیدرضا هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • صراف معیری، حمید رضا جدول زندگی دوجنسی وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Mesostigmata: Phytoseidae) با تغذیه از کنه انباری Carpoglyphus lactis (Astigmata: Carpoglyphidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 163-179]
 • صراف معیری، حمید‌رضا اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]
 • صفایی، نسترن Evaluation of various diets and oviposition substrates for rearing Orius albidipennis Reuter [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 29-37]
 • صفار، مرضیه تأثیر تغییرات فصلی بر فعالیت جستجوگری موریانه زیرزمینیAnacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidea) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]
 • صفرعلیزاده، محمد حسن بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • صفرعلیزاده، محمدحسین زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • صفر علیزاده، محمدحسن معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 149-150]
 • صفر علیزاده، محمد حسن بررسی زیست شناسی سوسک قهوه ای برگ خوار توسکا (Galerucella Lineola) ( Col .: Chrysomelidae ) در استان گلستان [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 99-120]
 • صفر علیزاده، محمد حسن معرفی گونه ای از آفات گندم بنام شپشک ریشه گندم (. Porphyrophora tritici Bod) [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 29-37]
 • صفوی، سیدعلی تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 377-388]
 • صفوی، سید علی زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (16) سن های خانواده ACANTHOSOMATIDAE Stål, 1865 [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 105-107]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 14) خانواده NAUCORIDAE FALLIN 1814 [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 45-46]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (13) خانواده PYRRHOCORIDAE FIEBER 1861 [دوره 9، 1,2، 1365، صفحه 45-46]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (12) خانواده CIMICIDAE Latri11e 1804 [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 27-29]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 10 ) خانواده LEPTOPODIDAE Costa 1847 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران( 11 ) خانواده HEBRIDAE Amyot & Serville 1843 [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 41-41]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (7) خانواده (Hydrometridae Billberg (1820 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران ( 8) خانواده ( Belostomatidae Leach ( 1815 کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران ( 9) خانواده (Ochteridae Kirkaidy ( 1906 [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 33-40]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (5) خانواده PENTATOMIDAE زیر خانواده PENTATOMINAE [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 23-29]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران (6) خانواده CYDNIDAE [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 31-34]
 • صفوی، محمد اهمیت پژوهشهای اکولوژیک در پیکار بیولوژیک بوسیله میکرو ارگانیسمهای بیماریزای حشرات [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 49-57]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (4) ( خانواده PENTATOMIDAE) [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 89-91]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران سن های خانواده SCUTELLERIDAE [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 97-100]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران HEM. HETEROPTERA [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 3-12]
 • صفوی، محمد سخنرانی پرفسور Remaudiére بمناسبت چهارمین و کنگره گیاهپزشکی [دوره 1، شماره 1، 1352، صفحه 71-87]
 • صفوی، محمد کلید شناسایی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران (15) سن های خانواده ی NEPIDAE , LATREILLE / 1802 [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 45-49]
 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران سنهای خانواده Pentatomidae [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 21-24]
 • صلاحی اردکانی، عباس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • صلاحی اردکانی، علی Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • صنعتگر، الهام تاثیر دما بر برخی ویژگی های زیستی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 271-294]
 • صورتی، رضا اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • صورتی، رضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]

ض

 • ضیایی، معصومه ساخت و ارزیابی سمیت نانوذرات سیلیکا به عنوان حامل کلرپایریفوس برای کنترل سوسک کشیش و شپشه آرد [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 235-247]
 • ضیایی، معصومه بررسی بقای سفیدبالک نیشکر، (Neomaskellia andropogonis (Hemiptera: Aleyrodidae روی دو رقم نیشکر تیمار شده با حشره‌کشهای مختلف [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 219-234]
 • ضیاءالدینی، مهدی نقش ترکیبات فرار متصاعد‎شده‎ از سطوح اول و دوم غذایی بر رفتار میزبان‎‌یابی زنبور پارازیتویید (Tamarixia radiata (Hym.: Eulophidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 45-56]
 • ضیاءالدینی، مهدی اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 97-98]
 • ضیاالدینی، مهدی تأثیر تغییرات فصلی بر فعالیت جستجوگری موریانه زیرزمینیAnacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidea) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • ضیائی، معصومه بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]

ط

 • طالبی، خلیل تأثیر باقیمانده‌ی حشره‌کش فوزالون بر زنبورBathyplectes curculionis (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 11-22]
 • طالبی، خلیل بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 57-70]
 • طالبی، علی اصغر شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • طالبی، علی اصغر برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • طالبی، علی اصغر اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • طالبی، علی اصغر تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 81-82]
 • طالبی، علی اصغر مطالعه تاکسونومیک قبیله (Leucostomatini (Dip.: Tachinidae: Phasiinae در ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 35-58]
 • طالبی، علی اصغر گزارش جدید (Liposcelis paeta (Psocoptera: Liposcelididae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 95-96]
 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 125-126]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • طالبی، علی اصغر گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • طالبی، علی اصغر گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • طالبی، علی اصغر مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • طالبی، علی اصغر پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 131-143]
 • طالبی، علی اصغر مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 1-19]
 • طالبی، علی اصغر بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • طالبی، علی اصغر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • طالبی، علی اصغر تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • طالبی، علی اصغر Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 89-97]
 • طالبی، علی اصغر گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 107-108]
 • طالبی، علی اصغر اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]
 • طالبی، علی اصغر بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 25-41]
 • طالبی، علی اصغر واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • طالبی، علی اصغر مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 417-432]
 • طالبی، علی اصغر مطالعه سه جنس از گروه جنس Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae) در شمال ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 441-460]
 • طالبی، علی‌اصغر جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • طالبی، علی‌اصغر پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • طالبی، علی‌اصغر تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • طالبی، علی‌اصغر مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • طالبی، علی‌اصغر گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]
 • طالبی، علی‌اصغر Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 53-67]
 • طالبی جهرمی، خلیل مقاومت به حشره‌کش‌های فسفره و پیریمیکارب ناشی از جابجایی اسیدآمینه‌ی Ser431Phe در آنزیم استیل‌کولین‌استراز شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 33-49]
 • طالبی جهرمی، خلیل تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • طالبی جهرمی، خلیل تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • طالبی جهرمی، خلیل بررسی اندازه گیری باقیمانده حشره کش دیازینون در میوه خیار با استفاده از کروماتوگرافی با گاز [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 23-29]
 • طاهری، صدیقه بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • طاهری، محمد صادق تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]
 • طاهری سرحوضکی، مهدی تاثیر قارچ بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روی بقاء و پراسنجه های رشد جمعیت شته مومی کلم، (.Brevicoryne brassicae (L در شرایط آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 377-388]
 • طلابی، حبیب اله کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • طلایی حسنلویی، رضا بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 15-32]
 • طلایی حسنلویی، رضا بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • طلایی حسنلویی، رضا گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]
 • طلایی حسنلویی، رضا گزارش گونه‌ی Eristalis similis (Diptera: Syrphidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 41-42]
 • طلایی حسنلویی، رضا بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • طلایی حسنلویی، رضا پاسخ بویایی سن شکارگر(Hem.: Anthocoridae) Orius niger به بوهای حاصل از کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی برگ خیار [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 61-73]
 • طلایی حسنلویی، رضا تولید پشه های بالغ (Dip.: Culicidae) Culex pipiens آلوده به نماتود انگل Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) جهت کنترل به شیوه خود انتشاری [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • طهماسبی، زهرا بررسی مقاومت 19 ژنوتیپ لوبیا به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در سه منطقه‌ی مختلف ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 69-78]
 • طهماسبی، زهرا بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • طهماسبی، غلامحسین بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • طهماسبی، غلامحسین گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 83-84]
 • طهماسبی، غلامحسین شناسایی باکتری‌های انتروکوکوس ازدستگاه گوارش زنبور عسل کوچک Apis florea Fabricius, 1973 (Hymenoptera: Apidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 263-272]
 • طهماسبی، غلام‌حسین بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]
 • طوسی، مهدی شکارگری درون‌رسته‌ای بین کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)و زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae) [دوره 36، شماره 3، 1395، صفحه 205-216]

ظ

 • ظهیری، بابک بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه‌ی نمدی مو، ( Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 71-89]
 • ظهیری، بابک گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 125-126]
 • ظهیری، بابک مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • ظهیری، بابک تفاوت در برازندگی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی‌‌ (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae با تخم‌گذاری و تغذیه روی 15 ژنوتیپ بادمجان [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 325-341]
 • ظهیری، رضا مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • ظهیرنیا، امیر حسین آلودگی باکتریایی سوسری آلمانی (Blatella germanica)در بیمارستان‌ها، غرب ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 507-514]

ع

 • عابدی، زهرا اثر مدت زمان های مختلف ذخیره سازی زنبور انگل واره (Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae در سرما روی برخی پراسنجه های تولیدمثلی و واکنش تابعی آن روی لاروهای بید آرد (Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 47-66]
 • عابدی، علی اکبر Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 69-71]
 • عابدی، علی‌اکبر تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • عادلی، محسن تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • عادلی منش، حمید گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • عیاری، مهدی بررسی اثر کنه‌کشی روغن و عصاره متانولی بذر منداب Eruca sativa روی (Tetranychus urticae (Red form)(Acari:Tetranichidae [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 81-92]
 • عاشوری، احمد پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • عاشوری، احمد بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • عاشوری، احمد بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • عاشوری، احمد هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • عاشوری، احمد اثر شکارگری درون‌رسته‌ای روی رفتارهای اجتنابی پشه‌ی شته‌خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae. [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 35-48]
 • عاشوری، احمد یادگیری بویایی و دوام حافظه در زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • عاشوری، احمد بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 469-477]
 • عالی پناه، هلن گزارش گونه ی( Notocelia punicana Kuznetsov, 1956 ( Lep.: Tortricidae : Olethreutinaeاز ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 123-124]
 • عالی پناه، هلن بررسی فونستیک گونه های جنس (Euchromius Guenee ( Lepidoptera : Pyralidae: Crambinae در ایران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 115-134]
 • عالی پناه، هلن گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 83-84]
 • عالی پناه، هلن ریخت‌شناسی و زیست‌شناسی شب‌پره برگ‌خوار نارون، Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 (Lep.: Bucculatricidae) در ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 213-222]
 • عالی پناه، هلن یافته‌های جدیدی از زیرخانوادة Scopariinae (Lepidoptera: Crambidae) در ایران [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 527-540]
 • عالی‌پناه، هلن گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 69-70]
 • عالیچی، محمود اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 89-89]
 • عالیچی، محمود بال ریشکداران جنس (Haplothrips ( Thys.: Phlaeothripidaeدر منطقه شیراز [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 33-45]
 • عالیچی، محمود معرفی سرخرطومیهای ریشه بقولات ( Sitona spp.) در استان فارس [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 73-85]
 • عالیچی، محمود ترکیب روش زمین‌ آمار با شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی الگوی توزیع کفشدوزک هفت‌نقطه‌ایCoccinella septempunctata در مزرعه یونجه شهرستان باجگاه [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • عالیچی، محمود ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH در تخمین پراکنش مکانی کفشدوزک هفت نقطه ای (Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae در مزارع یونجه منطقه باجگاه شیراز [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 275-287]
 • عامری، علی گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]
 • عبایی، منصور پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 81-96]
 • عبادی، رحیم بررسی شکل شناسی زنبور (Anagrus atomus ( Hym.: Mymaridae پارازیتویید تخم زنجرک مو ( Arboridia Kermanshah ( Hom.: Cicadellidae در اصفهان [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 51-67]
 • عباسی، سعید گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 99-99]
 • عباسی، سعید گزارش جدید دو گونه پشه‌‌ قارچ‌زی (Dip.: Sciaridae) از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 5-6]
 • عباسی پور، حبیب گزارش مگس‌های پارازیتوئید Compsilura concinnata وPeribaea tibialis (Dip.: Tachinidae) از روی لارو شب‌پره‌ی تک نقطه‌ای برنج از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 3-6]
 • عباسی پور، حبیب گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 9-10]
 • عباسی پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 31-32]
 • عباسی پور، حبیب خصوصیات بیولوژیک (Platytelenomus hylas ( Hym.: Scelionidae زنبور پارازیتویید تخم کرم ساقه خوار ذرت و نیشکر (Sesamia nonagrioides ( Lep .: Noctuidae در استان خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • عباسی پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتویید( Meteorus gyrator ( Thunberg ) ( Hym.:Braconidae روی لارو شب پره تک نقطه ای برنج (Mythimna unipuncta ( Howarth از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 101-102]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • عباسی‌پور، حبیب گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبورهای پارازیتوئید Microchelonus subcontractus و (Bracon intercessor (Hym.: Braconidaeاز ایران [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 89-92]
 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma pusio (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 127-128]
 • عباسی‌پور، حبیب اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • عباسی‌پور، حبیب اولین گزارش زنبور پارازیتویید Macrocentrus oriens (Hym.: Braconidae, Macrocentrinae)، از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 77-78]
 • عباس‌زاده فرد، لادن Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • عباسی مژدهی، محمد رضا کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 307-318]
 • عبائی، منصور بیولوژی کنه تارتن نوئل (Oligonychus ununguis (Acari: Tetranychidaeدر کلاردشت مازندران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 1-18]
 • عبائی، منصور پروانه برگخوار انجیر( Ocnerogyia Amanda stgr. ( Lep., : Lymantriidae وروش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 31-44]
 • عبائی، منصور پروانه ( EUPROCTIS (=PORTHESIA ) KARGHALIKA Moore (LEP. LYMANTRIIDAE [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 77-84]
 • عبائی، منصور پروانه های زیان آور جنگلهای بلوط در ایران [دوره 1، شماره 2، 1352، صفحه 109-126]
 • عبائی، منصو ر معرفی سوسک (.PROPOMACRUS BIMUCRONATUS (Pall از خانواده SCARABAEIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 93-100]
 • عبدی، عارفه شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • عبدالعلی زاده، فاطمه اولین گزارش از دم فنری Folsomia diplophthalma (Axelson) (Collembola: Isotomidae) از ایران [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 133-136]
 • عبدالهی، تندیس اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 19-20]
 • عجم حسنی، مریم بررسی تاثیر تنش‌های دمایی روی سامانه ایمنی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) [دوره 37، 4 (Supplementary)، 1396، صفحه 515-525]
 • عجم‌حسنی، مریم بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • عراقیه فراهانی، فرناز تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • عربیان، مریم ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae [دوره 32، شماره 1، 1391، صفحه 21-35]
 • عزت‌آبادی‌پور، زهره اثرات میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم بلبلی، Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) به قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales) [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 27-36]
 • عزیزخانی، ابراهیم گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • عسکری، حسن بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • عسکری، حسن بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • عسکری، حسن بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • عسکری، حسن بررسی پتانسیل چند ماده‌ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 1-15]
 • عسکری، حسن تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 55-68]
 • عسکری، حسن بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 89-106]
 • عسکری، حسن آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe 1970 (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 61-72]
 • عسکری، مجید بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]
 • عسکری، مجید فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 87-105]
 • عسکریان‌زاده، علیرضا اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولیدمثلی کرم ساقه‌خوار ذرت (Sesamia cretica Lederer (Lep.: Noctuidae [دوره 35، شماره 3، 1394، صفحه 29-37]
 • عسکری حصنی، مجید تنوع زیستی زنبور‌های پارازیتوئید خانواده (Hym.: Ichneumonoidea) Braconidae در منطقه سیرچ استان کرمان [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • عسگری، حسن بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • عسگری، ساسان وجود پلیدناویروسها در غدد کالیکس زنبور پارازیتوئید (Cotesia rubecula ( Marshall) ( Hymenoptera:Braconidae [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 55-66]
 • عشقی، نصرت الله آنوفلس مولتی کولور ANOPHELES MULTICOLOR Cambouliu , 1902 و اهمیت آن در انتقال بیماری مالاریا در ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 17-22]
 • عشقی، نصرت اله حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 37-40]
 • عصفوری، رحیم بررسی آغاز جستجوگری و رفتار جستجوگری در کلنی‌های با عملکرد بالا و عملکرد پایین زنبور عسل نژاد ایرانی، (Apis mellifera meda (Hym.: Apidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 27-33]
 • عطاپور، مریم تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • عطاپور، مریم بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • عطاپور، مریم اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • عطاپور، مریم اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 223-234]
 • عطاپور، مریم تغییرات نرخ تنفس و اسیدهای چرب غشاهای سلولی در شفیره های سفیدة بزرگ کلم، (Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae در طول زمستان [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 319-329]
 • عطاران، محمدرضا مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 29-47]
 • عطاران، محمد رضا واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • عطامهر، احمد گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-2]
 • عطا مهر، احمد گزار ش سوسک آبزی( Haliplus heydeni ( Col.: Haliplidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 153-154]
 • عظیمی، رویا اولین گزارش پروانه ساقه‌خوار سفید برنج، (Scirpophaga innotata (Lep.: Crambidae: Schoenobiinae، از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 3-4]
 • عظیمی، سولماز گزارش کنه‌ی ( Erythraeus (Erythraeus) adanaensis (Acari: Prostigmata: Erythraeidae از ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 81-83]
 • عظیمی، محمود مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 69-81]
 • علی، بیتا گزارش گونه‌ی Tremex fuscicornis (Hym.: Siricidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 11-12]
 • علی، بیتا زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • علی‌خانی، محمود یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 55-58]
 • علیزاده، ژیلا Non-symbiotic association of Citrobacter freundii and Staphylococcus succinus with the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]
 • علیزاده، ژیلا مطالعه ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی برخی از جدایه‌های جغرافیایی نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) از شمال‌غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]
 • علیزاده، علی خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 409-421]
 • علیم، محمد عبدل توان حشره‌کشی روغن‌های گیاهی علیه (Callosobruchus chinensis (Col.: Bruchidae روی نخود در انبار [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 47-56]
 • علی نیا، فرامرز اثر سیستم دوکشتی برنج بر برخی خصوصیات زیستی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 137-149]
 • علوی، جلیل Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae) [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 39-44]
 • علوی‌کیا، سیامک مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • علومی صادقی، حسن معرفی پروانه کرم سبز برگخوار برنج( Naranga aenescens ( Moore) ( Lep., Noctuidae وبررسی زیست شناسی آن در مازندران [دوره 7، 1,2، 1362، صفحه 19-39]
 • علومی صادقی، حسن ارزیابی تله های نوری، طعمه ای و فرومونی ماده در جلب پروانه های کرم به .EUZOPHERA BIGELLA ZELL در باغهای کرج [دوره 5، 1,2، 1357، صفحه 1-13]
 • علومی صادقی، حسن نقش فرومنهای جنسی در بررسی و کنترل حشرات [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 3-13]
 • علومی صادقی، حسین اثر حالات مختلف ماه در پرواز و تخم گذاری پروانه کرم ساقه خوار ذرت (OSTRINIA NUBILALIS ( Hübner ) (LEP., PYRALIDAE [دوره 3، 1,2، 1354، صفحه 63-73]
 • عمواقلی طبری، مهرداد غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • عیوضیان کاری، ناصر Non-symbiotic association of Citrobacter freundii and Staphylococcus succinus with the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 111-119]
 • عیوضیان کاری، ناصر مطالعه ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی برخی از جدایه‌های جغرافیایی نماتود بیمارگر حشرات Steinernema feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) از شمال‌غرب ایران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 135-150]

غ

 • غیبی، مهدی اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]
 • غیبی، مهدی گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 33-34]
 • غباری، حامد بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • غدیری، ولی اله تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غلات .Cephus pygmaeus L در ارقام مختلف گندم و جو در منطقه کرج [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 23-26]
 • غدیری، ولی اله بررسی خصوصیات بیولوژیک کک چغندر قند ( Chaetocnema tibialis ILL. ( Col. Chrysome 1 idea در کرج [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 1-14]
 • غدیری، ولی اله بررسی خصوصیات بیولوژیک زنبور ساقه خوار غلات(Cephus pygmaeus L. (Hym. Cephidae در کرج [دوره 14، شماره 1، 1373، صفحه 27-33]
 • غدیری، ولی اله بررسی تغییرات جمعیت کک چغندر قند( CHAETOCNEMA TIBIALIS I11. ( Col . Chrysomelidae در باختران [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 35-43]
 • غریبی، داریوش جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae [دوره 33، شماره 3، 1392، صفحه 35-44]
 • غزوی، مهران عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 77-101]
 • غفاری، محمد رضا شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 27-42]
 • غلامی، زهرا اولین گزارش مقاومت کرم غوزة پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 195-212]
 • غلامی، محمد رضا بررسی اثرات سرمایی، روی لاروهای نورس پروانه ای کرم ابریشم (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 81-98]
 • غلام‌زاده چیتگر، مولود ویژگی‌‎های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 293-304]
 • غلام‌زاده چیتگر، مولود اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 369-370]
 • غلامی قوام‌آباد، ریحانه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • غنی پور، مانی برآورد پارامترهای قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در لاین های جدید کرم ابریشم ایران و هتروزیس هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 61-80]
 • غنی‌پور، مانی مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • غیورفر، رحیم گزارش (Amitermes belli ( Desneux) ( Isop.: Termitidae از ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 97-98]
 • غیورفر، رحیم مطالعه فیلوژنتیک مقدماتی گونه های جنس (Anacanthotermes ( Isoptera : Hodotermitidae در ایران [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 91-106]
 • غیورفر، رحیم گزارش 3 گونه موریانه جدید از ایران Microcerotermes varaminicus sp. N. Amitermes iranicus sp. N. and Amitermes Kharrazii sp. N. Isoptera:Termitidae,Termitinae [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 22-22]
 • غیورفر، رحیم معرفی دو گونه ی جدید موریانه . Anacanthotermes esmailii sp. Nov و .Microcerotermes chhotanii sp. Nov از ایران [دوره 17، 1,2، 1376، صفحه 27-29]
 • غیورفر، رحیم معرفی گونه Amitermes messinae Fuller , 1922 و مقایسه ی مرفولوژیک با گونه های ( A. sp.near Stephensons , A. villis Hagen (Isoptera : Termitidae , Termitinae در ایران [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 61-66]
 • غیورفر، رحیم تأثیر تغییرات فصلی بر فعالیت جستجوگری موریانه زیرزمینیAnacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidea) [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • غیور فر، رحیم گزارش یک گونه ی جدید موریانه از ایران (Microcerotermes sistaniensis sp.n. (Isoptera : Termitidae [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 155-163]
 • غیور فر، رحیم معرفی گونه Psammotermes rajasthanicus Roonwal & Bose , 1964 منطقه چابهار ( Isoptera, Rhinotermitidae, Psammotermitinae) گونه ای جدید برای فون موریانه های ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 55-56]
 • غیور فر، رحیم گزارش 4 گوه موریانه جدید از ایران ( جدید برای جهان) [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 57-57]
 • غیور فر، رحیم معرفی گونه 1922, Amitermes messinae Fuller و مقایسه مرفولوژیک با گونه های A. sp.near stepensonal و A.vilis Hagen در ایران ( Isoptera : Termitidae: Termitinae) [دوره 13، 1,2، 1372، صفحه 109-111]

ف

 • فارسی، افروز تأثیر دما روی پراسنجه های جدول زندگی (Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae، پارازیتـــــــوئید مهم شته کاهو، (Nasonovia ribisnigri (Hem.: Aphididae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 365-375]
 • فاضلی، محمد جواد پروانه برگخوار انجیر( Ocnerogyia Amanda stgr. ( Lep., : Lymantriidae وروش مبارزه با آن در استان فارس [دوره 8، 1,2، 1364، صفحه 31-44]
 • فاطمی، سعیده السادات امکان‌سنجی مناطق مناسب برای فعالیت و رهاسازی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) علیه شته‏ سبز انار Aphis punicae Passerini با استفاده از GIS در استان یزد [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 31-45]
 • فاورت، کلین اولین گزارش شته Cinara pinihabitans (Hem: Lachnidae) روی کاج Pinus mugo از ایران [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 75-76]
 • فتاح، فائزه اولین گزارش گونه (Bedellia somnulentella (Lep.: Bedelliidae از ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 13-14]
 • فتحی، سیدعلی اصغر ارزیابی مطلوبیت نسبی شش رقم سیب‌زمینی نسبت به مینوز گوجه فرنگی،Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 13-23]
 • فتحی، سید علی اصغر ارزیابی دو نوع سیستم کشت گندم بر افزایش کنترل بیولوژیک تریپس گندم، (Haplothrips tritici (Thys.: Phlaeothripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 49-58]
 • فتحی، سید علی اصغر تاثیر کشت های نواری ذرت و اسپرس در کنترل کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت، (Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae و عملکرد هر دو محصول [دوره 39، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • فتحی، سید علی‌اصغر پارامترهای زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae، روی غده‌ی تعدادی از ژرم‌پلاسم‌های سیب‌زمینی [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 105-125]
 • فتحی، سید علی‌اصغر تأثیر کشت نواری چغندرقند- یونجه بر تراکم جمعیت خرطوم‌بلند چغندرقند، Lixus incanescens (Col.: Curculionidae)، و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن [دوره 34، شماره 4، 1393، صفحه 1-14]
 • فتحی، سید علی‌اصغر غربال‌گری انبوه ژنوتیپ‌های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه‌خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 49-61]
 • فتحی، سید علی اصفر شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 29-41]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتح اللهی، هادی کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 55-65]
 • فتحی پور، یعقوب اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 105-107]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 133-134]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 137-138]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 141-142]
 • فتحی پور، یعقوب گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 145-146]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 147-148]
 • فتحی پور، یعقوب شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 15-31]
 • فتحی پور، یعقوب بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 45-57]
 • فتحی پور، یعقوب مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 59-75]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 23، شماره 2، 1382، صفحه 129-130]
 • فتحی پور، یعقوب بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 21-40]
 • فتحی پور، یعقوب واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 41-54]
 • فتحی پور، یعقوب تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 69-89]
 • فتحی پور، یعقوب مطالعه ی فراوانی کنه های بالا خانواده ی Uropodoidea و تعیین توزیع فضایی گونه ی Nenteria stylifera در منطقه ی تهران [دوره 23، شماره 1، 1382، صفحه 91-102]
 • فتحی پور، یعقوب اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 105-106]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش سه گونه از کنه های بالا خانواده (Uropodoidae ( Acari : Mesostigmata از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 111-112]
 • فتحی پور، یعقوب واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • فتحی‌پور، یعقوب جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 69-82]
 • فتحی‌پور، یعقوب پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • فتحی‌پور، یعقوب زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • فتحی‌پور، یعقوب تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • فتحی‌پور، یعقوب کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 15-16]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 19-20]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-30]
 • فتحی‌پور، یعقوب مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • فتحی‌پور، یعقوب پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • فتحی‌پور، یعقوب تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 13-31]
 • فتحی‌پور، یعقوب شاخص‌های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 57-72]
 • فتحی‌پور، یعقوب برخی از ویژگی‌های زیستی پروانه‌ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 33-43]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • فتحی‌پور، یعقوب تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • فتحی‌پور، یعقوب تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • فتحی‌پور، یعقوب تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae [دوره 34، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • فرار، ناصر شکل شناسی و زیست شناسی( Thiacidas postica Walker ( Lep .; Noctuidae برگخوار مهم درختان کنار در استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]
 • فرازمند، حسین مطالعه رشد و نمو لارو سرخرطومی حنایی خرما (Rhnychophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae روی ارقام مختلف خرما در سراوان [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 1-14]
 • فرآشیانی، محمد ابراهیم بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • فرآشیانی، محمد ابراهیم بررسی آزمایشگاهی زیست شناسی ( Aeolesthes sarta SoIsky ( Col . Cerambycidae [دوره 20، شماره 1، 1379، صفحه 77-90]
 • فرآشیانی، محمد ابراهیم ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی لاروکش تریفلومرون علیه ناقلین مالاریا در لانه های لاروی برنجکاری در جنوب ایران [دوره 19، 1,2، 1378، صفحه 45-55]
 • فراشیانی، محمد ابراهیم پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران [دوره 20، شماره 2، 1379، صفحه 81-96]
 • فرجی، سمیه Compatibility of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae with some pesticides [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 137-146]
 • فرجی، فرید اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • فرجی، فرید گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 35-36]
 • فرحی، سارا گزارش کفشدوزک ( Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 79-80]
 • فرخی، شهرام ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 49-69]
 • فرخی، شهرام معرفی گونه (Acletoxenus formosus Loew ( Dip.: Drosophilidae , شکارگر مراحل نابالغ حشرات خانواده Aleyrodidae در ایران [دوره 15، 1,2، 1374، صفحه 53-53]
 • فرخی، شهرام گزارش جدید سفیدبالک Pealius mori (Hem.: Aleyrodidae) از ایران [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 289-291]
 • فرخی، شهرام واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae) نسبت به تراکم‏ های مختلف پوره‏ های سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) روی سه میزبان گیاهی [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 99-115]
 • فرید، احمد .Tenuipa 1pus portulacae n. sp گونه جدیدی از کنه های خانواده ( Acari : Tenuipalpidae) از ایران [دوره 10، 1,2، 1368، صفحه 47-49]
 • فرد مسعود، هاله عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم‌باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) [دوره 37، شماره 2، 1396، صفحه 181-192]
 • فرزانه، احمد جمع آوری و بررسی های مقدماتی فون درختان گز در ایران [دوره 6، 1,2، 1359، صفحه 7-8]
 • فرزانه، احمد اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران [دوره 4، 1,2، 1355، صفحه 15-16]
 • فرزانه، احمد تاثیر گاز متیل بروماید بر کرم گلوگاه انار (SPECTROBATES CERATONIAE Zell. ( Lep. Pyralidae در انبار [دوره 11، 1,2، 1370، صفحه 1-9]
 • فرشباف پور آباد، رضا First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • فروزان، مریم دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • فروزان، مریم زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 69-85]
 • فروزان، مریم زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • فعلی کوهی خیلی، زهرا زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران [دوره 37، شماره 1، 1396، صفحه 151-153]
 • فعلی کوهی‌خیلی، زهرا اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 93-96]
 • فقیه، حسین شپشک‌های گیاهی (Hemiptera, Coccmorpha) انجیر Ficus carica در ایران [دوره 36، شماره 4، 1395، صفحه 307-310]
 • فکرت، لیدا بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیاز،(Thrips tabaci (Thys.: Thripidae [دوره 33، شماره 1، 1392، صفحه 59-67]
 • فکرت، لیدا پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 11-21]
 • فکرت، لیدا گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 11-12]
 • فکرت، لیدا First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 73-74]
 • فلاح زاده، مجید گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 95-96]
 • فلاح زاده، مجید اولین گزارش زنبور بذرخوار (Systole eremodauci (Hym.: Eurytomidae برای فون ایران [دوره 34، شماره 2، 1393، صفحه 15-16]
 • فلاح زاده، مجید گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 139-140]
 • فلاح زاده، مجید گزارش (Liothrips austriacus ( Thysan.: Phlaeothripidae از ایران [دوره 24، شماره 2، 1383، صفحه 151-152]
 • فلاح زاده، مجید گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]
 • فلاح زاده، مجید اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 81-82]
 • فلاح زاده، مجید گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران [دوره 37، شماره 4، 1396، صفحه 461-464]
 • فلاح زاده، مجید گزارش جدید دو گونه زنبور خانواده (Crabronidae (Hymenoptera: Apoidea از ایران [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 439-441]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-14]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-18]
 • فلاح‌زاده، مجید اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]
 • فلاح‌زاده، مجید گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران [دوره 26، شماره 1، 1385، صفحه 97-98]
 • فلاح‌نژاد مجرد، ندا تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae [دوره 32، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • فهیمی، آزاده بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • فورسف، ویکتور گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران [دوره 39، شماره 4، 1398، صفحه 367-381]
 • فورش، هلموت گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]

ق

 • قاجاریه، حمید ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮﻥ سوسک‌های ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﻫﺎﻱ Mecinini و Tychiini و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩاﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺁن‌ها ﺩﺭ مراﺗﻊ اﻳﺮاﻥ [دوره 35، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • قاجاریه، حمیدرضا Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran [دوره 35، شماره 4، 1394، صفحه 9-15]
 • قاجاریه نجاری باشی، حمید بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم ((Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) با استفاده از روش آشفتگی [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 39-48]
 • قاری زاده، ابراهیم گزارش زنبور (Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae پارازیتویید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 85-86]
 • قاسمی، وحید بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae [دوره 30، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]
 • قاسمی، وحید سمیت حاد و مزمن اسانس کاکوتی چندساله Ziziphora clinopodioides و آنغوزه Ferula gummosa علیه شب‌پره هندی Plodia interpunctella (Lepidopters: Pyralidae) [دوره 38، شماره 2، 1397، صفحه 187-203]
 • قاسمی کهریزه، اکبر بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • قاضی، فهیمه A checklist of Collembola of Tehran, with some new records from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 121-136]
 • قانع جهرمی، مجتبی پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم [دوره 36، شماره 1، 1395، صفحه 13-27]
 • قانع جهرمی، مجتبی چگونگی تأثیر غلظت های زیرکشنده کنه‌کش بایفنازیت بر پارامترهای زیستی کنة تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 38، شماره 3، 1397، صفحه 345-359]
 • قدرتی، آیدا زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی چهار رقم مختلف پرتقال [دوره 35، شماره 2، 1394، صفحه 1-11]
 • قدیری راد، سعید گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران [دوره 26، شماره 2، 1385، صفحه 93-94]
 • قدیری راد، سعید گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]
 • قدمیاری، محمد مقاومت به حشره‌کش‌های فسفره و پیریمیکارب ناشی از جابجایی اسیدآمینه‌ی Ser431Phe در آنزیم استیل‌کولین‌استراز شته‌ی سبز هلو، Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 33-49]
 • قدمیاری، محمد تأثیر حشره‌کش‌های کم‌خطر روی زنجرک خرما،(Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در باغ خرما و ارزیابی کائولین و روغن معدنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • قدمیاری، محمد تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2 [دوره 33، شماره 4، 1392، صفحه 43-54]
 • قدمیاری، محمد سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 34، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • قدمیاری، محمد ویژگی‌‎های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) [دوره 37، شماره 3، 1396، صفحه 293-304]
 • قدمیاری، محمد تاثیر بازدارندگی تخم‌ریزی و کشندگی اسانس‌های رزماری، نعناع فلفلی و اکالیپتوس و عصاره آویشن باغی، فرموله‌شده به صورت نانو و میکروامولسیون، روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط گلخانه [دوره 38، شماره 1، 1397، صفحه 81-97]
 • قدمیاری، محمد خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae [دوره 38، شماره 4، 1397، صفحه 409-421]
 • قدمیاری، محمد بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant [دوره 39، شماره 3، 1398، صفحه 295-309]
 • قرالی، بابک گزارش جدید مگس (Cheilosia cumanica (Dip.: Syrphidae از ایران [دوره 30، شماره 1، 1389، صفحه 83-86]
 • قرالی، بابک گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]
 • قرالی، بابک بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • قرالی، بابک اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]
 • قرالی، بابک گزارش سه گونه زنبور بالا خانواده Chalcidoidea از ایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 129-130]
 • قرالی، بابک گزارش مگس Tephritidae) Urophora mauritanica Macquart,1843 ) ازایران [دوره 24، شماره 1، 1383، صفحه 131-132]
 • قرالی، بابک گزارش گونه( Dasysyrphus eggeri ( Schiner, 1862) ( Dip.: Syrphidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 79-80]
 • قرالی، بابک گزارش گونه ( Chaetorellia carthami Stackelberg , 1929 ( Dip.:Tephritidae از ایران [دوره 21، شماره 2، 1380، صفحه 101-102]
 • قرالی، بابک گزارش گونه ی (Chrysogaster viduata ( L.) ( Dip .: Syrphidae از ایران [دوره 21، شماره 1، 1380، صفحه 109-110]
 • قرالی، بابک First record of the fruit fly Urophora vera (Dip.: Tephritidae) from Iran [دوره 36، شماره 2، 1395، صفحه 149-150]
 • قرائی، بانک گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران [دوره 18، 1,2، 1377، صفحه 27-27]
 • قرائت، محمد ‏علی اولین گزارش جنس و گونه‌ی Capsus cinctus (Hem.: Miridae) از ایران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-24]
 • قره خانی، غلامحسین تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae [دوره 39، شماره 2، 1398، صفحه 165-184]